ტუბერკულოზის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2013-2015

ტუბერკულოზის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2013-2015