საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

ზოგადი ადმინისტრციული კოდექსი

პროაქტიულად გამოქვექნების წესი