ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

2016 წლის ანგარიში (პარლამენტს)

2016 წლის ანგარიში (პრეზიდენტს)

2016 წლის ანგარიში (პრემიერ-მინისტრს)

2015 წლის ანგარიში (პარლამენტს)

2015 წლის ანგარიში (პრეზიდენტს)

2015 წლის ანგარიში (პრემიერ-მინისტრს)

2014 წლის ანგარიში

2013 წლის ანგარიში