ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორია

ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორია დაარსდა 1981. 

სამუშაოს ძირითადი მიმართულებები:

 • კულტივირების ოფტიმალური პირობების განსაზღვრა.
 • პრაქტიკული სამუშაო ქსოვილოვანი კულტურების სხვადასხვა ხაზებზე ( RD, Hep-2, L-20B, MDCK, VERO-E6, VERO B-4, J 774, და სხვა.)
 • თვითეული ხაზისათვის მინი ბანკის შექმნა, რაც გვაძლევს ერთგვაროვან უჯრედულ ხაზთან მუშაობის შესაძლებლობას. ხანგრძლივი შენახვისათვის უჯრედული ხაზები ინახება თხევად აზოტში.
 • უჯრედების განახლება 3-თვეში ერთხელ 15-20 პასაჟის შემდეგ.
 • მეთოდიკის თანახმად უჯრედების გადათესვა 1-2 ჯერ კვირაში.
 • ლაბორატორიის უზრუნველყოფა შესაბამისი უჯრედული კულტურებით (მოთხოვნის მიხედვით).
 • კონტამინაციის ( მიკოპლაზმებით) განსაზღვრა უჯრედულ ხაზებში PCR- მეთოდით.
 • ზრდის ნიადაგების და საჭირო ხსნარების დამზადება მშრალი კომპონენტებისაგან.
 • ქსოვილოვანი კულტურების გამოყენება სხვადასხვა ბიოლოგიური და ქიმიური ნივთიერების ტოქსიურობის განსასაზღვრად, აგრეთვე ბაქტერიებზე ინვაზიურ კვლევებში.
 • ლაბორატორიას შეუძლია მოამზადოს პირველადი - ტრიფსინიზირებული უჯრედების კულტურები.
 • ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორიას გააჩნია უჯრედული ბანკის გამდიდრების პოტენციალი