ბრძანება #06-237/ო (2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების , ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.)

ბრძანება #06-237/ო

დანართი