ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

“2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 26 იანვრის №06-14/ო ბრძანება.

 

ინფორმაცია მიმწოდებლებისათვის

ინფორმაცია მოსარგებლეებისათვის

 

ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა