ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

“2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 26 იანვრის №06-14/ო ბრძანება  და ბრძანების ცვლილება 03.02.2017წ №06-23/ო.

 

ინფორმაცია მიმწოდებლებისათვის

ინფორმაცია მოსარგებლეებისათვის

 

ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა

საქართველოს კანონი ტუბერკულოზის შესახებ

საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 1 აპრილის დადგენილება №162 ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვისათვის საქართველოს მოქალაქე პაციენტის ფულადი წახალისების ოდენობისა და გაცემის წესის შესახებ