მთავრობის დადგენილება #543

მთავრობის დადგენილება #543