ბრძანება #06-127/ო, #06-153/ო, #06-36/ო

ბრძანება #06-127/ო - 06-153/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება 06-36/ო
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1008