დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

ბრძანება #06-14/ო (2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე)

 

ინფორმაცია მიმწოდებლებისათვის

ინფორმაცია მოსარგებლეებისათვის

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამა

სკრინინგი განმარტებითი