მთავრობის დადგენილება №650

მთავრობის დადგენილება №650