გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS) გამოყენება ფლორიდის უნივერსიტეტის SEER ლაბორატორიაში, აშშ

პროექტის დასახელება: „გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS) გამოყენება ფლორიდის უნივერსიტეტის SEER ლაბორატორიაში, აშშ“, CRDF Global, GRDF; ი. ბურჯანაძე; პროექტის განხორციელების ვადები: 27.05.2014 – 27.01.2014. 
პროექტის ანოტაცია 
ა). მიზანი: გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების (GIS) სივრცული და ანალიტიკური ნაწილის და ეკოლოგიური ნიშის მოდელის შესწავლა;
ბ). პროექტის განხორციელების გზები: დაგეგმილია ფლორიდის უნივერსიტეტის სივრცული ეპიდემიოლოგიის და ეკოლოგიური კვლევების ლაბორატორიაში, 3-კვირიანი ტრენინგის გავლა.
გ). მოსალოდნელი შედეგები: დკეც/ლუგარის ცენტრის ორი თანამშრომლის 3-კვირიანი სწავლება გეოგრაფიულ ინფორმაციულ სისტემებზე (გის).