დენგეს ვირუსითა და სხვა არბოვირუსებით გამოწვეული ცხელებით მიმდინარე დაავადებების ეპიდემიოლოგია საქართველოში

პროექტის დასახელება: „დენგეს ვირუსითა და სხვა არბოვირუსებით გამოწვეული ცხელებით მიმდინარე დაავადებების ეპიდემიოლოგია საქართველოში“, TAP 8, DTRA; თ. ქუთათელაძე; პროექტის განხორციელების ვადები: 01.04.2014 – 01.04.2015.
პროექტის ანოტაცია
ა). მიზანი: დენგეს ვირუსითა და სხვა არბოვირუსებით გამოწვეული ცხელებით მიმდინარე დაავადებების ეპიდემიოლოგიის შესწავლა საქართველოში; ბ). პროექტის განხორციელების გზები: ცხელებით მიმდინარე დაავადების შემთხვევების ლაბო¬რა-ტო¬რიული კვლევა; ვირუსების გადამტანი ექტოპარაზიტების სინჯების აღება საქართველოს სხვა¬დასხვა რაიონში და ლაბორატორიული გამოკვლევები ვირუსების დეტექციისა და იდენტიფიკა¬ცი¬ის მიზნით; გ). მოსალოდნელი შედეგები: გამოყოფილი ვირუსების ანტიგენური და გენეტიკური თავისებუ¬რე-ბები შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს რეკომენდაციების შესადგენად; ლაბორატორიაში დაინერგება ახალი მეთოდიკა; შემუშავდება პაციენტთა კვლევის ალგორითმი.