ადამიანური რესურსების, მტკიცებულების ბაზის და ხარისხის სტანდარტების განვითარება ადიქტოლოგიის სფეროში (ტრანსდისციპლინური მეცნიერება დამოკიდებულების შესახებ) საქართველოში

პროექტის  დასახელება:ადამიანური რესურსების, მტკიცებულების ბაზის და ხარისხის სტანდარტების განვითარება ადიქტოლოგიის სფეროში (ტრანსდისციპლინური მეცნიერება დამოკიდებულების შესახებ) საქართველოში“ , TEMPUS,  ევროკომისია;

პროექტის განხორციელების ვადები: 01.07.2014 – 30.11.2016. 11,256.96 ლარი.

 პროექტის ანოტაცია

 ა).მიზანი:  საქართველოში ადიქტოლოგიის დარგის განვითარებას, ადიქტოლოგიის სასწავლო პროგრამის დანერგვას საქართველოს სასწავლო სისტემაში

ბ).პროექტის განხორციელების გზები: პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ქართველი პროფესიონალების გადამზადება აღნიშნულ დარგში სხვადასხვა ტრენინგებისა და ვორქშოფების მეშვეობით.

გ). მოსალოდნელი შედეგები: გადამზადებული კადრები წაიკითხავენ ლექციებს ადიქტოლოგიის სასწავლო კურსის ფარგლებში, თემატიკის შესაბამისად