ცოფის კონტროლის ეროვნული პროგრამის დამუშავება

პროექტის დასახელება:“ცოფის კონტროლის ეროვნული პროგრამის დამუშავება“; დაავადებათა  გლობალური დეტექციის (GDD) პროექტის კომპონენტი ; CDC,USA; პროექტის განხორციელების ვადები: 01.09.2013 - 31.08.2014. 

 პროექტის ანოტაცია

 ა).მიზანი:

ცოფის დიაგნოსტიკის და ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება საქართველოში.

ბ).პროექტის განხორციელების გზები:

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის დაწესებულებების, კლინიკების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რეგიონული ცენტრებისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიების პერსონალის განსწავლა ცოფის დიაგნოსტიკისა და ეპიდზედამხედველობის საკითხებზე.

გ). მოსალოდნელი შედეგები:

სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება ცოფის დიაგნოსტიკისა და ეპიდზედამხედველობის   საკითხებზე;