ახალგაზრდების გლობალური თამბაქოს კვლევა

პროექტის დასახელება: ახალგაზრდების გლობალური თამბაქოს კვლევა“, WHO; 

პროექტის განხორციელების ვადები: 21.11.2014 – 30.08.2014.

 პროექტის ანოტაცია

 ა). მიზანი:

•   თამბაქოს მოხმარების დონის განსაზღვრა;

•   თამბაქოს მოხმარების დაწყების ასაკის დადგენა;

•   ცოდნის დონისა და დამოკიდებულების შეფასება თამბაქოს მიმართ;

•   მეორადი კვამლის ზეგავლენის შეფასება;

•   მედია საშუალებების ზეგავლენის შეფასება;

•   მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა;

ბ). განხორციელების გზები:  გათვალისწინებულია ახალგაზრდებში თამბაქოს მოხმარების კვლევა, რომელსაც აფინანსებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, ხოლო დკეც-ის კონტრიბუციაა ტრანსპორტირებითა და ადამიანური რესურსებით (ინტერვიუერები, მძღოლები) უზრუნველყოფა.

გ). მოსალოდნელი შედეგები: სარგებელი მოსახლეობის, კერძოდ კი ახალგაზრდების ჯანმრთელობისათვის.