სასმელი წყლისა და სანიტარიის გლობალური ანალიზი და შეფასება

პროექტის დასახელება:სასმელი წყლისა და სანიტარიის  გლობალური ანალიზი და შეფასება”, (Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water – GLAAS); პროექტის განხორციელების ვადები: 30.09.2013 – 15.06.2014.

 პროექტის ანოტაცია

 ). მიზანი: GLAAS-ის  მიზანია შეაფასოს ქვეყანაში წყლისა და ადექვატური სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების  უზრუნველყოფა.

). განხორციელების გზები:  GLAAS-ის მიზნის შესასრულებლად დაგეგმილია წინასწარ მომზადე¬ბული სტანდარტული კითხვარის შევსებით მოამზადოს ანგარიში ყველა დაინტერესებული უწყების მონაწილეობით და გაანალიზოს შეგროვილი მონაცემები;

). მოსალოდნელი შედეგებისაქართველო პირველად ჩაერთო GLAAS-ის  ანგარიშში, ის წარმოად¬გენს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წყლის ინიციატივას (UN-Water initiative), რომელსაც ახორციელებს  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. გლობალურად GLAAS-ი აკონტროლებს ძალისხმევას, რომელიც მიმართუ¬ლია წყლისა და ადექვატური სანიტარიის უზრუნველსაყოფად. GLAAS-ის პროცესი ხელს შეუწყობს მაქსიმალურად შესაძლო თანამშრომლობას და სინერგიას რეგიონულ და გლობალურ ინიციატი¬ვებთან.