ტყვიით მოშხამვის პრევენციის საერთაშორისო კვირეული, 20-26 ოქტომბერი 2013

პროექტის დასახელება:  „ტყვიით მოშხამვის პრევენციის საერთაშორისო  კვირეული, 20-26ოქტომბერი 2013“, WHO;  პროექტის განხორციელების ვადები: 16.09.2013 – 28.02.2014.

 პროექტის ანოტაცია

 ა). მიზანი: ტყვიით მოშხამვის პრევენციის საერთაშორისო  კვირეულის ჩატარება;

ბ). პროექტის განხორციელების გზები: სემინარის ჩატარება და შეხვედრები სხვადასხვა უწყებებსა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით; ბეჭდური მასალის გავრცელება და ინფორმაციის მიწოდება  მოსახლეობისათვის მასმედიის საშუალებით;

გ). მოსალოდნელი შედეგები:  განხორციელდა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და ინფორმი­რება; კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა  სხვადასხვა აქტივობები, შეხვედრები  ხელისუფლების წარმომადგენელთან; მოხდა კერძო სექტორის და მომხმარებელთა ინფორმირება ტყვიის ტოქსი­კუ­რობის შესახებ – რა შეიძლება გამოიწვიოს ტყვიის შემცველმა საღებავებმა, პროფილაქტიკური ღონის­ძიე­ბების შესახებ და ხელმისაწვდომ, ტექნიკურად უმაღლესი ხარისხისა და უსაფრთხო ალტერ­ნატივებზე.