კლასიფიკატორები

კლასიფიკატორი - საგნების, მოვლენების, ცნებების სისტემატიზებული დანაწილება კლასებად, ქვეკლასებად და მომდევნო რიგის წვრილ დანაყოფებად რაიმე ნიშნის საფუძველზე. კლასიფიცირების სისტემები იძლევა სტრუქტურას, რომელიც მოცემულ ობიექტებს ჩამოყალიბებული კრიტერიუმების მიხედვით ალაგებს. თითოეულ ობიექტს საკუთარი უნიკალური კოდი გააჩნია.