ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)

პროგრამის მიზანია თამბაქოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი ბრძოლის დასაწყებად და თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა და მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება; თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის, კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებზე და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკფაქტორზე, მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა და აღსრულების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგი, ტრენინგების ჩატარება და მათში დაინტერესებული მხარეების ჩართვა; მულტისექტორული თანამშრომლობის განმტკიცება თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდასაჭერად. ასევე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის საკითხებზე (მარილის, ალკოჰოლის მოხმარების, სწორი კვების, ფიზიკური აქტივობის და ა.შ.) მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლების გზით  სწორი ქცევითი რისკ-ფაქტორების ჩამოყალიბება, რამაც უნდა განახორციელოს თანმდევი დაავადებების პრევენცია.