ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

ცენტრის რეგულირებასთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი აქტები