ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი  (I-II-III-IV კვარტალი)