ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

KV ბიუჯეტი შესრულება ნაზარდი ჯამით (I-II-III-IV კვარტალი)