ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

საწვავის ხარჯის შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით