ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი