ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

KV ბიუჯეტი შესრულება ნაზარდი ჯამით