ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები