სადეზინფექციო, სადერატიზაციო და სადეზინსექციო საშუალებების რეგისტრაციისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტები

მთავრობის დადგენილება # 468