გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა

შემუშავდა „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“  ძირითადი გრძელვადიანი მიზნები

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“ შემუშავება. განსახილველად შემუშავდა შემდეგი ძირითადი გრძელვადიანი მიზნები:

 1. ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება  ადექვატურ და უსაფრთხო წყლმომარაგებასა და  სანიტარიაზე 2021 წლისთვის 
 2. ყოველდღიურ ცხოვრებაში  ბავშვებისთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს  ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება,  ხელშეწყობა ფიზიკური აქტივობის გაზრდისათვის.
 3. ბავშვთა ჯანმრთელობაზე დაბინძურებული გარე და შიდა ჰაერის ზემოქმედების   შეფასება და შემცირება
 4. ყველა ბავშვი ეფექტურად დაცულია ქიმიური საშიშროებისაგან  საარსებო გარემოში
 5. ჯანმრთელობის საკითხები ინტეგრირებულია კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და  შემარბილებელ ღონისძიების  პოლიტიკის დოკუმენტებსა და  ქმედებებში
 6. ადამიანური და ინსტიტუციური რესურსები სათანადოა გარემოს და  ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად

შეგიძლიათ გაეცნოთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ზემოაღნიშნულ მიზნებთან დაკავშრებით   ქვემოთ ჩამოთვლილ სახელმძღვანელო დოკუმენტებში:

ჯანმო-ს   სახელმძღვანელო დოკუმენტები

ჰაერის ხარისხი:

 1. Residential heating with wood and coal: health impacts and policy options in Europe and North America (2015):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealthImpacts.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealthImpacts.pdf?ua=1 (RUS)
  3. Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth (2015):
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1 (EN)
   2. Health effects of particulate matter. Policy implications for countries in eastern Europe, Caucasus and central Asia (2013):
    1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf?ua=1 (EN)
    2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/189052/Health-effects-of-particulate-matter-final-Rus.pdf?ua=1 (RUS)

 

 1. Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project. Recommendations for concentration–response functions for cost–benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide (2013):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health-risks-of-air-pollution-in-Europe-HRAPIE-project,-Recommendations-for-concentrationresponse-functions-for-costbenefit-analysis-of-particulate-matter,-ozone-and-nitrogen-dioxide.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/271943/Health-risks-of-air-pollution-in-Europe-HRAPIE-project_rus.pdf?ua=1 (RUS)

 

 1. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project: final technical report (2013):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/218574/REVIHAAP-Final-technical-report-Rus.pdf?ua=1 (RUS; summary of EN version)
  3. Air quality guidelines: global update 2005.
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf?ua=1 (EN)
   2. http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_rus.pdf?ua=1 (RUS, executive summary)

 

 1. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants (2010):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf?ua=1(EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/132957/e94535_exsumR.pdf?ua=1(RUS; executive summary of EN version)
  3. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould (2009)
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf?ua=1 (EN)
   2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/246321/E92645r.pdf?ua=1 (RUS)
   3. WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion (2014)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141496/1/9789241548885_eng.pdf (EN)

 

 1. Health effects of black carbon (2012):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162535/e96541.pdf?ua=1 (EN)

 

 1. Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution (2008):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78647/E91843.pdf?ua=1(EN)

 

For translation in Georgian, we would prioritize the newest and/or shortest documents (Publications 1, 3, 5b and 6b above).

ხმაური:

 1. Night noise guidelines for Europe (2009):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/246322/E92845r.pdf?ua=1 (RUS)
  3. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe (2011):
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf?ua=1 (EN)

 

აზბესტოზი:

 1. National programmes for elimination of asbestos-related diseases: review and assessment, 2011 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2012/national-programmes-for-elimination-of-asbestos-related-diseases-review-and-assessment (EN and RUS)
 2. The Human and Financial Burden of Asbestos in the WHO European Region, 2012 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2013/the-human-and-financial-burden-of-asbestos-in-the-who-european-region (EN)
 3. Towards the elimination of asbestos-related diseases in the WHO European Region. Assessment of current policies in Member States, 2014 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2015/towards-the-elimination-of-asbestos-related-diseases-in-the-who-european-region.-assessment-of-current-policies-in-member-states,-2014 (EN and RUS)
 4. Outline for the Development of National Programmes for Elimination of Asbestos-Related Diseases, WHO and ILO, 2014 http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosdoc/en/ (EN and RUS)
 5. Chrysotile asbestos –summary, 2014 http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chrysotile_asbestos_summary.pdf?ua=1 (EN); http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chrysotile_asbestos_summary_ru.pdf?ua=1 (RUS)

 

ქიმიური უსაფრთხოება

 1. Потенциал государств-членов европейского региона ВОЗ в области предотвращения негативных эффектов химических веществ на здоровье населения и меры по его укреплению. [The potential of the Member States of the European Region of WHO in the field of prevention of adverse effects of chemicals on human health and measures for its strengthening.] In: Гигиена и санитария [Hygiene & Sanitation] 5: 11-15.– RUS
  1. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7769

 

 1. Capacity building for public health management of chemical incidents and IHR implementation, WHO (2013) - ENG (ENG)http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/236158/E96960.pdf

 

 1. 3.       Эндокринныеразрушители – химическиевещества, вызывающиеособуюозабоченность [Endocrine disruptors – chemicals of high concerns.] In: Приоритетыпрофилактическогоздравоохранениявустойчивомразвитииобщества: состояниеипутирешения: материалыПленума, 12-13 декабря 2013 [Priorities of prophylactic medicine in sustainable development of society: status and ways for solution of problems: Materials of Plenum, 12-13 December 2013] M., P. 7-9  -RUSwww.sysin.ru/assets/files/MATERIALI-PLENUMA2013.pdf

 

 1. Identification of risks from exposure to endocrine-disrupting chemicals at the country level, WHO (2014)   - ENG
  1. http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/identification-of-risks-from-exposure-to-endocrine-disrupting-chemicals-at-the-country-level

 

 1. Health sector involvement in chemicals management at the national level: review of current practice, WHO (2014) – ENG
  1. http://who.int/en/publications/abstracts/health-sector-involvement-in-chemicals-management-at-the-national-level-review-of-current-practice

 

 1. Identification of risks of endocrine-disrupting chemicals: overview of existing practices and steps ahead” is now online. You will find it at these links:
  1. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2015/identification-of-risks-of-endocrine-disrupting-chemicals-overview-of-existing-practices-and-steps-ahead-2015

 

 1. Risk-assessment-of-combined-exposure-to-multiple-chemicals-A-WHO-IPCS-framework[Оценкарискаприкомбинированномвоздействиихимическихвеществ], 2015  - RUS
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/268202/Risk-assessment-of-combined-exposure-to-multiple-chemicals-A-WHO-IPCS-framework-Rus.pdf

 

წყალი და სანიტარია:

 1. WHO Guidelines for drinking-water quality (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/)
 2. WHO Guidelines for safe recreational water environments (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/en/)
 3. WHO Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/)
 4. Protocol on Water and Health (ENG and RUS version available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/88603/E89602.pdf?ua=1)
 5. Guidelines on the setting of targets, evaluation of progress and reporting under the Protocol on Water and Health (ENG version available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/guidelines_target_setting.pdf)
 6. A road map to support country-level implementation of water safety plans (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/thinkbig_small.pdf?ua=1, RUS version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/V2_WSHH-RoadMap-RUS.pdf?ua=1)
 7. Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water suppliers (ENG version available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241562638_eng.pdf?ua=1; RUS version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/publication_9789241562638/ru/)
 8. Sanitation safety planning: manual for safe use and disposal of wastewater, greywater and excreta (ENG available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/en/)
 9. Policy guidance on water-related disease surveillance (ENG and RUS available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/publications/2011/policy-guidance-on-water-related-disease-surveillance)
 10. No one left behind: good practices to ensure equitable access to water and sanitation in the pan-European region (ENG and RUS available at: http://www.unece.org/?id=29170)
 11. Small-scale water supplies in the pan-European region. Background. Challenges. Improvements (ENG and RUS available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/publications/2011/small-scale-water-supplies-in-the-pan-european-region.-background.-challenges.-improvements

 

ტრანსპორტი

 1. Developing national action plans on transport, health and environment. A step-by-step manual for policy-makers and planners http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2014/developing-national-action-plans-on-transport,-health-and-environment.-a-step-by-step-manual-for-policy-makers-and-planners

 

 1. Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling. Methodology and user guide. Economic assessment of transport infrastructure and policies. 2014 Update (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2014/health-economic-assessment-tools-heat-for-walking-and-for-cycling.-methodology-and-user-guide.-economic-assessment-of-transport-infrastructure-and-policies.-2014-update) (A NEW EDITION IS ABOUT TO BE RELEASED)

 

 1. Unlocking new opportunities: jobs in green and healthy transport http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2014/unlocking-new-opportunities-jobs-in-green-and-healthy-transport

 

 1. Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Policy summary http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2013/physical-activity-promotion-in-socially-disadvantaged-groups-principles-for-action.-policy-summary

 

 1. Young and physically active: a blueprint for making physical activity appealing to youth - http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/publications/2012/young-and-physically-active-a-blueprint-for-making-physical-activity-appealing-to-youth

 

კლიმატური  ცვლილება და ჯანმრთელობა:

 1. Climate change and health: a tool to estimate health and adaptation costs. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/190404/WHO_Content_Climate_change_health_DruckIII.pdf?ua=1
 2. Protecting health in Europe from climate change http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/74401/E91865.pdf?ua=1
 3. Floods in the WHO European Region: health effects and their prevention http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/189020/e96853.pdf?ua=1
 4. Public health advice on preventing health effects of heat: new and updated information for different audiences http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147265/Heat_information_sheet.pdf?ua=1
 5. Heat-health action plans: guidance
  1. ENG: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/95919/E91347.pdf?ua=1
  2. RUS: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/147873/E91347R.pdf?ua=1

 

ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება

 1. Health in Impact Assessments: Opportunities not to be missed (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2014/health-in-impact-assessments-opportunities-not-to-be-missed)
 2. Strengthening the implementation of health impact assessment in Latvia (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2012/strengthening-the-implementation-of-health-impact-assessment-in-latvia)
 3. Building capacity in environment and health –  documents of a multicountry project including training materials, a framework on using impact assessment in environment and health and a concept for continuous training in environment and health (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/activities/building-capacity-in-environment-and-health)
 4. Using impact assessment in environment and health: a framework (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2013/using-impact-assessment-in-environment-and-health-a-framework)
 5. Strengthening health in environmental assessments in Estonia. Gap analysis and way forward. (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2013/strengthening-health-in-environmental-assessments-in-estonia.-gap-analysis-and-way-forward)
 6. Health and environment: communicating the risks.
  1. ENG: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/233759/e96930.pdf?ua=1
  2. RUS: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/235076/e96930r.pdf?ua=1
  3. Contaminated sites and health. (2013). English and Russian (abridged) available at http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2013/contaminated-sites-and-health.-report-of-two-who-workshops-syracuse,-italy,-18-november-2011-catania,-italy,-2122-june-2012
  4. Human biomonitoring: facts and figures (2015). English and Russian available at http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-review/publications/human-biomonitoring-facts-and-figures
  5. Human health in areas with industrial contamination. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/264813/Human-Health-in-Areas-with-Industrial-Contamination-Eng.pdf?ua=1