ხარისხის კონტროლის სამმართველოს დებულება (ბრძანება #06-238)

ბრძანება #06-238ო

 

დანართი