ხარისხის კონტროლის სამმართველოს დებულება (ბრძანება #06-238ო)

ბრძანება #06-238ო

 

დანართი