ბრძანება #06-14/ო

 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა #06-14/ო

 

დანართი 1 რაიონი რეგიონის ფორმები

დანართი 2 რეგიონი რაიონის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 3 მალარიის სისხლის სქელი წვეთის ფორმები

დანართი 4 მალარიის სისხლის სქელი წვეთის ფორმების შევსების ინსტრქუცია

დანართი 5 მალარიის საბონიფიკაციო ფორმა

დანართი 6 მალ. საბონ. ფორმის შევსების ინსტრუქცია

დანართი 7 დიარეების ეპიდზედამხედველობის ფორმები

დანართი 8 დიარეების ეპიდზედამხედველობის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 9 ნოზოკომიურ ინფექცოების ეპიდზედამხედველობი ფორმები

დანართი 10 ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის შევსების ინსტრქუცია

დანართი 11 მონიტორინგის კითხვარი

დანართი 12 ბავშვთა მენტალური განვითარება_ფორმები

დანართი 13 ბავშვთა მენტალური განვითარების ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 14 ეპილეფსიის ფორმები

დანართი 15 ეპილეფსიის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 16 კიბოს სკრინინგის ფორმები

დანართი 17კიბოს სკრინინგის ფორმების შევსების ინსტრქუცია

დანართი 18 გურჯაანის ფორმები

დანართი 19 გურჯაანის ფორმების შევსების ინსტრქუცია

დანართი 20 პროფიესიულ დაავადებათა პრევენციის ფორმები

დანართი 21 პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 22 სმენის სკრინინგის ფორმები

დანართი 23 სმენის სკრინინგის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 24 ლაბორატორიული კონტროლის და ნახველის ლოჯისტისტიკის კომპონენტის ფორმები

დანართი 25 ტუბერკულოზის მართვის პროგრამის საანგარიშგებო ფორმის შევსების ინსტრუქცია

დანართი 26 ტუბერკულოზის_რეგიონული__მართვის_და_მონიტორინგის_კომპონენტის_ფორმები

დანართი 27 ტუბერკულოზის_მართვის_პროგრამის_საანგარიშგებო_ფორმის_შევსების_ინსტრუქცია

დანართი 28 უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ფორმები

დანართი 29 უსაფრთხო სისხლის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 30 აივ-ინფექციის ფორმები

დანართი 31 აივ-ინფექციის ფორმების შევსების ინსტრუქცია

დანართი 32 შემთხვევათა რეესტრი

დანართი 33 შევსების ინსტრუქცია

დანართი 34 კონტაქტირებულთა გამოკვლევა