ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)