ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

საწვავის ხარჯის შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით