საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 327

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 327