ბრძანება N06-50/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N06-50/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ