სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა #06-173/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმების დამტკიცების შესახებ

 

დანართი 1.1  (9 ნოემბერი)

დანართი 1.1 (6 იანვარი)

დანართი 1.1  (9 იანვარი)

დანართი 1.1  (16 დეკემბერი)

დანართი 1.1  (26 დეკემბერი)

დანართი 1.1 გეგმა ბიუჯეტი (2016 წლის IV-2017 წლის IV კვარტალი)

 

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (17 ნოემბერი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (4 იანვარი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (6 იანვარი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (2016 წლის IV-2017 წლის IV კვარტალი)

დანართი 1.3 გეგმა 2017 - დიტრა 

დანართი 1.4 გეგმა 2017 - აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები

დანართი 1.5 გეგმა 2017 - WHO

დანართი 1.6 გეგმა 2017 - თამბაქო

დანართი 1.12 გეგმა 2017 - UNFPA

 

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დასაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება #06-168/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ. საყვარელიძის სახელობისდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულიცენტრის აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგბრძოლის გლობალურ ფონდთან (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosisand Malaria) (შემდგომში „გლობალური ფონდი“) გაფორმებული GEO-H-NCDCდა GEO-T-NCDC ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული „საქართველოში აივინფექციის/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებებისგაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ და „ტუბერკულოზის ყველაფორმის, მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის ხარისხიანდიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“ პროგრამების ფარგლებში 2017 წლის სახელმწიფოშესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2017 წელი (01.11.2016)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2017 წელი - დანართი 1