სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა #06-173/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმების დამტკიცების შესახებ

 

დანართი 1.1  (9 ნოემბერი)

დანართი 1.1 (6 იანვარი)

დანართი 1.1  (9 იანვარი)

დანართი 1.1  (16 დეკემბერი)

დანართი 1.1  (26 დეკემბერი)

დანართი 1.1 გეგმა ბიუჯეტი (2016 წლის IV-2017 წლის IV კვარტალი)

 

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (17 ნოემბერი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (4 იანვარი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (6 იანვარი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (2016 წლის IV-2017 წლის IV კვარტალი)

დანართი 1.3 გეგმა 2017 - დიტრა 

დანართი 1.4 გეგმა 2017 - აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები

დანართი 1.5 გეგმა 2017 - WHO

დანართი 1.6 გეგმა 2017 - თამბაქო

დანართი 1.12 გეგმა 2017 - UNFPA

 

დანართი 1.1 გეგმა 2017 - ბიუჯეტი

დანართი 1.2 გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი

დანართი 1.6 გეგმა 2017 - დიტრა 

დანართი 1.4 გეგმა 2017 - აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები

დანართი 1.5 გეგმა 2017 - WHO

დანართი 1.6 გეგმა 2017 - თამბაქო

დანართი 1.8 გეგმა 2017 - გავი

დანართი 1.9 გეგმა 2017 - UNICEF 

დანართი 1.12 გეგმა 2017 - UNFPA

 

 

 

 ბრძანება #06-168/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ. საყვარელიძის სახელობისდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულიცენტრის აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგბრძოლის გლობალურ ფონდთან (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosisand Malaria) (შემდგომში „გლობალური ფონდი“) გაფორმებული GEO-H-NCDCდა GEO-T-NCDC ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული „საქართველოში აივინფექციის/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებებისგაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ და „ტუბერკულოზის ყველაფორმის, მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის ხარისხიანდიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“ პროგრამების ფარგლებში 2017 წლის სახელმწიფოშესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2017 წელი (01.11.2016)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2017 წელი - დანართი 1 

 

გლობალური ფონდის პროგრამების ფარგლებში 2017 წლის შესყიდვების გეგმა - I-II კვ.

შესყიდვები 2017 (I-II კვარტალი)  PDF

შესყიდვები 2017 (I-II კვარტალი)  Excel

 

 

 

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (17 ნოემბერი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (4 იანვარი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (6 იანვარი)

დანართი 1.2 - გეგმა 2017 შიდა ბიუჯეტი (2016 წლის IV-2017 წლის IV კვარტალი)

დანართი 1.3 გეგმა 2017 - დიტრა 

დანართი 1.4 გეგმა 2017 - აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები

დანართი 1.5 გეგმა 2017 - WHO

დანართი 1.6 გეგმა 2017 - თამბაქო

დანართი 1.12 გეგმა 2017 - UNFPA

 

 

 (2016 წლის IV-2017 წლის IV კვარტალი)

დანართი 1.1 გეგმა 2017 - ბიუჯეტი 

დანართი 1.2 გეგმა 2017 - შიდა ბიუჯეტი 

დანართი 1.3 გეგმა 2017 - დიტრა

დანართი 1.4 გეგმა 2017 - აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები 

დანართი 1.5 გეგმა 2017 - WHO

დანართი 1.6 გეგმა 2017 - თამბაქო

დანართი 1.8 გეგმა 2017 - იმუნიზაციისა და ვაქცინების გლობალური ალიანსი (GAVI)

დანართი 1.9 გეგმა 2017 - UNICEF 

დანართი 1.10 გეგმა 2017 - ვოლტერ რიდის არმიის კვლევითი ინსტიტუტი (WRAIR)

დანართი 1.12 გეგმა 2017 - UNFPA