ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-15/ო

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-15/ო

 

დანართი 1 - დოკუმენტბრუნვის სქემა, ფულადი წახალისების ანგარიშგება/ანაზღაურების მექანიზმები და ანგარიშგებისთვის გამოყენებული ფორმების შევსების წესი

 

დანართი 2 - მკურნალობისადმი დამყოლობის შემთხვევაში ინსენტივის ჩასარიცხად გახსნილი საბანკო რეკვიზიტების თაობაზე ინფორმაციის მიღებისა და ბარათის ასაღებად ბანკის ფილიალისათვის მიმართვის თაობაზე ინფორმირებულობის თაობაზე

 

დანართი 3 - რეზისტენტული ფორმის ტბ პაციენტების სარეგისტრაციო და მკურნალობის მონიტორინგის ფორმა

 

დანართი 4 - სენსიტიური ტბ პაციენტების სარეგისტრაციო და მონიტორინგის ფორმა