ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) (2017 წლის 1 ოქტომბრამდე)