აივ ინფექცია/შიდსი

1) რა არის აივ ინფექცია/შიდსი?

აივ ინფექცია არის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული ინფექცია, რომლის  ბოლო კლინიკურ სტადიასაც წარმოადგენს შიდსი - შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი.

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საკითხებისადმი მიძღვნილი სამუშაო შეხვედრა 28.11.2014

28 ნოემბერს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლუგარის

ასკ–10 სასწავლო მოდულები (Training Modules)
ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება შინაგანაწესი)
აივ ინფექცია/შიდსის რუტინული ეპიდზედამხედველობა

შესავალი.   საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის ეპიდზედამხედველობის მეთოდური რეკომენდაციები შემუშავდა გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „აივ ინფექცია/შიდსის ეროვნული პროგრამების განხორციელებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ბაზის შექმნა ქვეყანაში აივ ინფექცია/შიდსზე ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაძლიერების გზით“ - ფარგლებში.

ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)
ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები
ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების (საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შემთხვევაში − მათი ხელმძღვანელებისა და მოადგილეების) შესახებ ინფორმაცია
ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსი
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა
ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში
ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია
აივ-ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)

პროგრამის მიზანია:

 • აივ-ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენა;
 • აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება;
 • აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამა/კომპონენტი ითვალისწინებს შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

      ♦  აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებას (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და ტესტირებას, რომელიც მოიცავს:

 • პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებასა და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;
 • ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებასა და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;
 • ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;
 • სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;
 • B და/ან C ჰეპატიტის მქონე (ანტისხეულ ან/და ანტიგენ დადებითი) პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;
 • აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;
 • მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებით სამუშაოებს, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით;
 • მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების მოძიებით სამუშაოებს;
 • ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმებას (მ.შ. ეროვნული გაიდლაინითა და პროტოკოლით განსაზღვრული დამატებითი სკრინინგი ორი სხვადასხვა განსხვავებული ტესტსისტემით საჭიროების შესაბამისად (ამასთან, პირველადი სკრინინგი და პირველი დამატებითი სკრინინგი უნდა განხორციელდეს განსხვავებული მწარმოებლის ტესტსისტემებით). თუ პირველი დამატებითი სკრინინგით მიღებულია დადებითი შედეგი, ამ შემთხვევაში არ ხორციელდება მეორე დამატებითი კვლევა და ნიმუში პირდაპირ იგზავნება კონფირმაციული კვლევისათვის, თუ პირველი დამატებითი სკრინინგით მიღებულია უარყოფითი შედეგი, მაშინ ხორციელდება მეორე დამატებითი სკრინინგი და თუ ამ შემთხვევაშიც მიღებულია უარყოფითი შედეგი კონფირმაციული კვლევა არ ტარდება, თუ მიღებულია დადებითი შედეგი, მაშინ იგზავნება კონფირმაციული კვლევისათვის) კონფირმაციული მეთოდებით; 

♦ ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტსისტემების და სახარჯი მასალების შესყიდვას; 

♦ აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 25%-ის) შესყიდვას, მიღებას და ტრანსპორტირებას (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები). 

♦პაციენტებისთვის აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებისა და აივ-ინფექციის/შიდსის სადიაგნოსტიკო/სახარჯი მასალების ნაწილის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები.

 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

ატმოსფერო ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი საარსებო გარემოს წარმოადგენს. ადამიანის ორგანიზმის ნორმალური ცხოველმყოფელობისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ატმოსფერული ჰაერის ნორმალური ფიზიკური და ქიმიური პარამეტრების არსებობას.

აივ წამლებისადმი რეზისტენტობისა და მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის თავისებურებები საქართველოში
აღმოცენებადი ზოონოზური პათოგენების კვლევა საქართველოს ღამურებში
ადამიანური რესურსების, მტკიცებულების ბაზის და ხარისხის სტანდარტების განვითარება ადიქტოლოგიის სფეროში (ტრანსდისციპლინური მეცნიერება დამოკიდებულების შესახებ) საქართველოში
ახალგაზრდების გლობალური თამბაქოს კვლევა
ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პოზიცია

ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე

2014 წლის აპრილში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის იმუნიზაციის სტრატეგიის საკონსულტაციო ექსპერტთა ჯგუფმა (SAGE) განიხილა აპვ-ის ვაქცინაციასთან დაკავშირებული კვლევები და მოვლენები, რის საფუძველზეც  სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისათვის აქამდე რეკომენდებული აპვ-ს ვაქცინაციის გრაფიკი შეცვალა. კერძოდ, კვლევებზე

აცრების ბარათი
აცრების ეროვნული კალენდარი
აშშ-ს არმიის მდივანი ჯონ მაკჰიუს ვიზიტი რიჩარდ გ.ლუგარის სახელობის ლაბორატორიაში 22.09.2014

2014 წლის სექტემბერში საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა აშშ-ს არმიის მდივანი ბატონი ჯონ მაკჰიუ. ვიზიტის ფარგლებში ბატონი მაკჰიუ ეწვია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რიჩარდ გ.ლუგარის სახელობის ლაბორატორიას. სტუმარს დახვდნენ 

არაგადამდებ დაავადებათა სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პროექტების საჯარო განხილვა

მსოფლიოში ხანგრძლივი დროის მანძილზე არაგადამდებ დაავადებათა (აგდ) - ონკოლოგიურ, გულ-სისხლძარღვთა, ქრონიკული რესპირატორული დაავადებებისა და დიაბეტის - ფარული ეპიდემია მიმდინარეობს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიერ მოწოდებული „არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2013-2020 წლების გლობალური სამოქმედო გეგმის“ მიზანს წარმოადგენს აგდ ტვირთისა და ავადობის შემცირება, ამ დაავადებებით 

ალერგია და თანამედროვე სამყარო

იმუნური სისტემა ადამიანს გარეგანი და შინაგანი წარმოშობის მავნე ანტიგენებისაგან (ორგანიზმისთვის უცხო ნივთიერება) იცავს. თუმცა,  ზოგჯერ  ისიც ცდება. უვნებელ ნივთიერებებს აღიქვამს როგორც ორგანიზმისთვის საშიშს, მის წინააღმდეგ ანტისხეულებს (ნივთიერება, რომელსაც გამოიმუშავებს იმუნური სისტემა ანტიგენების საპასუხოდ) გამოიმუშავებს, ზედმეტად აქტიურობს და საბოლოოდ ალერგიულ დაავადებებს იწვევს.

ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების სახელმწიფო სტრატეგია 2015

ალკოჰოლის საზიანო გამოყენება წარმოადგენს ჯანმრთელობის სერიოზულ დატვირთვას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ყოველწლიურად ალკოჰოლის საზიანო გამოყენებით დაახლოებით 2.5 მილიონი ადამიანი კვდება, და მათ შორის 320 000  15-29 წლის მოსახლეობაა. იგი ჯანმრთელობის გაუარესების მესამე წამყვან რისკ-ფაქტორად მოიაზრება და მისი წილი საერთო სიკვდილობაში 4%-ს აღწევს (2004).

ალკოჰოლთან დაკავშირებული მიზეზით გამოწვეული სიკვდილობა ევროპის ქვეყნებში საერთო სიკვდილობის დაახლოებით 12%-ს იკავებს (13.9% მამაკაცებში და 7.7% ქალებში). 2010 წლის მონაცემებით ევროპაში ალკოჰოლის საზიანო მოხმარებასთან ასოცირებულია ღვიძლის ციროზის 10 დან 7 შემთხვევა, კიბოს ყველა შემთხვევის 3-5% და ტრავმების 27 % მამაკაცებში (ქალებში-6%).  კიბოს, ღვიძლის ციროზს და ტრავმებს უკავია ალკოჰოლთან დაკავშირებული სიკვდილობის 90%

ახალციხის ლაბორატორიული უზრუნველყოფის სადგური
ამბროლაურის ლაბორატორიული უზრუნველყოფის სადგური
აჭარის სამმართველოს ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
აღმოჩნდა, მოწევა ჯანმრთელობისთვის იმაზე მეტად მავნებელია, ვიდრე აქამდე იყო მიჩნეული...

არა აქვს მნიშვნელობა რამდენად სახიფათოდ  მიგაჩნდათ აქამდე თამბაქო ჯანმრთელობისათვის,  კვლევებით დადგინდა, რომ  თამბაქოს მოხმარების შედეგები გაცილებით უარესია!

აშშ–ში ჩატარებულმა ბოლოდროინდელმა კვლევამ თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეულ დაავადებათა სიას კიდევ ხუთი ახალი დაავადება დაამატა და გამოავლიანა, რომ ყოველწლიურად წინა კვლევებით ნავარაუდევთან შედარებით  60,000 ადამიანით მეტი იღუპება თამბაქოს მოხმარების გამო. აღნიშნულ კვლევამდე მიიჩნეოდა, რომ აშშ–ში თამბაქოს მოხმარების გამო ყოველწლიურად დაახლოებით ნახევარი მილიონი ადამიანი იღუპებოდა 21 დაავადებით, მათ შორის 12 სხვადასხვა სახის კიბოთი.

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პროგრამის მისია ცენტრში 9-12.03.2015

2015 წელს 9-12 მარტს საქართველოში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს საკონსულტაციო მისია ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საკითხებზე იმუშავებს.

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პროგრამის მისია ცენტრში 9-12.03.2015

2015 წელს 9-12 მარტს საქართველოში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს საკონსულტაციო მისია ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საკითხებზე იმუშავებს.

აცრების ეროვნული კალენდარი (pdf)
აივ ინფექცია/შიდსის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგიული გეგმის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 20.03.2015

20 მარტს გლობალური ფონდის პროგრამების განხორციელების ჯგუფის საკონფერენციო დარბაზში შედგა აივ ინფექცია/შიდსის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგიული გეგმის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, რომელზეც დეტალურად 

ადამიანში ჯილეხის საწინააღმდეგო იმუნური პასუხის მრავალ¬მხრივი შესწავლა ეფექტური ვაქცინის შექმნის მიზნით
ადამიანის დაავადებების ეპიდემიოლოგია და განსაკუთრებით საშიში პათოგენების ეპიდზედამხედველობა საქართველოში
აღმასრულებელი მიმოხილვის მისია საქართველოში - საფრთხეების შემცირების ერთობლივი პროგრამა 27-30.04.2015

მიმდინარე წლის 27 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა აშშ თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA)  / საფრთხეების  შემცირების ერთობლივი პროგრამის წარმომადგენელთა 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
აივ/შიდსი - ის კვლავ რჩება მსოფლიოში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთერთ ძირითად პრობლემად

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მონაცემებით ბოლო ათი წლის განმავლობაში აივ ინფექციის ყოველწლიური ახალი შემთხვევების რიცხვი შემცირდა 33 ქვეყანაში და სამ მილიონზე მეტ დაავადებულს  მიუწვდება ხელი ანტირეტროვირუსული პრეპარატებით  მკურნალობაზე.  2010 წელს მსოფლიოში აივ/შიდს-ით დაავადებულთა საერთო რიცხვმა 34 მილიონს მიაღწია (დაავადებულთა 60% ცხოვრობს აფრიკაში). განსაკუთრებით სწრაფი ტემპით მატულობს ახალი შემთხვევები აღმოსავლეთ ევროპისა და შუა აზიის ქვეყნებში. დღეისათვის ამ ინფექციით უკვე 25 მილიონი ადამიანია გარდაცვლილი[i].

აიცილე თავიდან ინფარქტი და ინსულტი – აკონტროლე წნევა

ჰიპერტენზია (მაღალი წნევა) ქრონიკული მდგომარეობაა, რომლის დროსაც სისხლის წნევის ციფრები იმატებს. ჰიპერტენზიამ შეიძლება გამოიწვიოს ინფარქტი, ინსულტი, თირკმლის დაავადება და სხვა გართულებები.

ახალი კორონავირუსი (MERS‐CoV)

2015 წლის 20 მაისს, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ, მიიღო შეტყობინება კორეის რესპუბლიკიდან შუა აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომის (MERS) შემთხვევის შესახებ, რომელიც გამოწვეული იყო ახალი კორონავირუსით (MERS‐CoV).

ასკარიდოზი

ასკარიდოზი საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ დაავადებათა რიცხვს მიეკუთვნება.

ასკარიდოზის გამომწვევია მრგვალი ჭია ასკარიდა. გამომწვევია ასკარიდა, რომელიც პარაზიტობს წვრილ ნაწლავში. ასკარიდას სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 1 წელია. მიგრაციულ სტადიაში ასკარიდების ლარვები ახდენენ მექანიკურ და სენსიბილიზირებად მოქმედებას, იწვევენ სისხლჩაქცევებს, ეოზინოფილურ ინფიტრატებს სხვადასხვა ორგანოების ქსოვილებში. ნაწლავის ფაზაში (დასნებოვნებიდან 8 კვირის შემდეგ) ზრდასრული ასკარიდები იწვევენ ორგანიზმის საერთო ტოქსიკურ-ალერგიულ და ნერვულ-რეფლექტორულ რეაქციებს და სხვადასხვა ადგილობრივ მექანიკურ ზემოქმედებებს.

ამებიაზი

დაავადების გამომწვევია ერთუჯრედიანი პროტოზოა- Entamoeba histolytica/dispar, რომელიც შეიძლება არსებობდეს სამი ფორმით: დიდი ვეგეტატიური (ქსოვილოვანი). მცირე ვეგეტატიური (სანათუროვანი) და ინცისტირებული (ცისტების სახით). ამების ქსოვილოვანი ფორმა ჩნდება დაავადებულის ქსოვილებში და განავალში და გააჩნია ძლიერად გამოხატული ინვაზიური თვისებები.  სანათუროვანი ფორმა იმყოფება  ნაწლავის სანათურში, რეკონვალესცენციის პერიოდში მათ განავალში, ქრონიკული ნაწლავური ამებიაზით დაავადებულების განავალში, აგრეთვე ცისტების მტარებლებში. ჰისტოლიტიკური ამების ცისტების აღმოჩენა ხდება რეკონვალესცენტებისა და ცისტების მტარებლების განავალში.

აშშ-ს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ულოცავს სამხრეთ-კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიისა და ლაბორატორიის სწავლების პროგრამის ქართველ, სომეხსა და აზერბაიჯანელ კურსდამთავრებულებს 24.08.2015

2015 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა შეხვედრა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის 

აზბესტი
 • ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მონაცემებით აზბესტის ზემოქმედებას სამუშაო ადგილზე  დაახლოებით 125 მილიონი ადამიანი განიცდის მსოფლიოში.
 • ჯანმო–ს შეფასებით, ყოველწლიურად სიკვდილიანობის 107 000–ზე მეტი შემთხვევა შეიძლება მივაკუთვნოთ აზბესტის პროფესიულ ზემოქმედებას.
არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების კვლევა

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ ფაქტორების კვლევა

არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის სამიზნეების ღირებულება და სარგებელი 2015 წლის შემდგომი პერიოდის განვითარების დღის წესრიგში

არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის სამიზნეების ღირებულება და სარგებელი 2015 წლის შემდგომი პერიოდის განვითარების დღის წესრიგში

ადვილად აღსაქმელი საგანმანათლებლო მასალების მომზადების გზამკვლევი
ამირან გამყრელიძე, საპრეზენტაციო შეხვედრა პარლამენტში 08.10.2015
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ეროვნული სტრატეგია
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებისა და დანერგვის საკოორდინაციო საბჭოს გაფართოებული შეხვედრა

2015 წლის 16 ოქტომბერს  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებისა 

აშშ ელჩის ბატონი იან კელის ვიზიტი დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში 29.10.2015

2015 წლის  29 ოქტომბერს აშშ-ის ელჩი იან კელი „რიჩარდ გ.ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს“ ესტუმრა.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო მიესალმა სტუმრებს, მიმოიხილა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში და მადლობა გადაუხადა ამერიკის მთავრობასა და ხალხს იმ დახმარებისათვის, რომელსაც ისინი უწევენ საქართველოს.

ამირან გამყრელიძე სტუმრად პრესკლუბში "კვირა"- C ჰეპატიტის ელიმინაცია საქართველოში 13.11.2015
ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული

2015 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული

ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული
ანტიბიოტიკები და რეზისტენტობა

ანტიბიოტიკები გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ ინფექციების  სამართავად

ანტიბიოტიკები და მათი მსგავსი პრეპარატები, რომელთაც ზოგჯერ საერთო სახელით -ანტიმიკრობული აგენტებით მოხსენიებენ, 70 წელზე მეტია  სხვადასხვა ინფექციებით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ გამოიყენება. 1940 წლიდან ამ პრეპარატების დახმარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა ინფექციური დაავადებებით ავადობა და სიკვდილი. დროთა განმავლობაში ინფექციის გამომწვევმა აგენტებმა, რომელთა გასანადგურებლადაც გამოიგონეს ანტიბიოტიკები,  მათთან ადაპტაცია (შეგუება) განიცადეს, რამაც  ანტიბიოტიკები დაბალ ეფექტური და ზოგჯერ სრულიად უმოქმედო გახადა.

ალერგია და თანამედროვე სამყარო

იმუნური სისტემა ადამიანს გარეგანი და შინაგანი წარმოშობის მავნე ანტიგენებისაგან (ორგანიზმისთვის უცხო ნივთიერება) იცავს. თუმცა, ზოგჯერ  ისიც ცდება. უვნებელ ნივთიერებებს აღიქვამს როგორც ორგანიზმისთვის საშიშს, მის წინააღმდეგ ანტისხეულებს (ნივთიერება, რომელსაც გამოიმუშავებს იმუნური სისტემა ანტიგენების საპასუხოდ)გამოიმუშავებს, ზედმეტად აქტიურობს და საბოლოოდ ალერგიულ დაავადებებს იწვევს.

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ქვეყნის ინტერსექტორალური საკოორდინაციო საბჭოს პირველი სხდომა 23.12.2015

23 დეკემბერს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დიდ საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ქვეყნის ინტერსექტორალური საკოორდინაციო საბჭოს პირველი სხდომა.

აცრისშემდგომი გამოვლენილი არასასურველი მოვლენები, 2014 წელი

აცრისშემდგომი გამოვლენილი არასასურველი მოვლენები, 2014 წელი

ახალშობილებში B ჯგუფის სტრეპტოკოკით გამოწვეული სეფსისა და მენინგიტის ტვირთის შეფასება საქართველოში - ანგარიში
ამირან გამყრელიძე სტუმრად პრესკლუბში ,,კვირა" 16.02.2016

ამირან გამყრელიძე სტუმრად პრესკლუბში ,,კვირა" - გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა საქართველოში 

ამირან გამყრელიძე სტუმრად პრესკლუბში "კვირა"- გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა საქართველოში 16.02.2015

 

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან დაკავშირებული სემინარი 29.02.2016

2016 წლის 29 თებერვალს სასტუმრო "ჰოლიდეი ინში" გაიმართა ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან დაკავშირებული სემინარი.

აუტიზმის შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო დღე

გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2007 წელს, 2 აპრილი აუტიზმის შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო დღედ გამოაცხადა. ინიციატივას ერთხმად შეუერთდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანა, მათ შორის საქართველო. 2 აპრილს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ღირსშესანიშნაობები ლურჯ ფერში ნათდება, რაც „Light It Up Blue“ კამპანიის ნაწილია და საზოგადოებაში აუტიზმის შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლებას ემსახურება.

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
აცრების ეროვნული კალენდრის მობილური აპლიკაცია მშობლებისათვის 01.06.2016

2016 წლის 1 ივნისს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა პირებმა ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩაჩავას და დავით გაგუას კლინიკებში წარადგინეს უფასო ,,აცრების ეროვნული კალენდრის მობილური აპლიკაცია მშობლებისათვის“.

არჩილი - თამბაქოს ზიანის შემცირება
არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევა - ბრიფინგი 20.07.2016

201წლის 20 ივლისს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი  თემაზე არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევა.

ადვოკატირება იმუნიზაციის პროგრამის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად

საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და ფინანსთა სამინისტროების და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები, ესწრებიან საბინის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის სამუშაო შეხვედრას თემაზე - ,,იმუნიზაციის მდგრადი დაფინანსება". საქართველოსთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ 19 ქვეყნის მაღალი დონის წარმომადგენელი.

ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების გავრცელება საქართველოში - კიბოს პოპულაციური რეგისტრის 2015 წლის მონაცემები
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ეროვნული სტრატეგია
არაგადამდები დაავადებების ტვირთი მსოფლიოში

არაგადამდებ დაავადებათა გლობალური სტატუსის ანგარიში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 2014 (მოკლე მიმოხილვა)

ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის შედეგები 01.10.2016

2016 წლის 1 ნოემბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა შეხვედრა თემაზე ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის შედეგები.

ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის შედეგები 2016

ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის შედეგები 2016

ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის შედეგები

 

აშშ ჯანმრთელობის დეპარტამენტის მდივნის მოადგილის ვიზიტი ლუგარში 18.11.2016

2016 წლის 18 ნოემბერს აშშ ჯანმრთელობისა და ადამიანური სერვისების დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე გლობალურ საკითხებში - ბატონი ჯიმი კოლკერი და ამავე დეპარტამენტის ჯანმრთელობის გლობალური უსაფრთხოების და ბიოდაცვის ოფისის წარმომადგენელი - ქალბატონი კარენ მეთიუსი ესტუმრნენ რიჩარდ ლუგარის სახ. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს.

ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 25.11.2016

2016 წლის 25 ნოემბერს, გაეროს წარმომადგენლობამ საქართველოში და ორგანიზაციამ - “საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის” ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია გახსნა.

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული სტრატეგია - სამოქმედო გეგმა
ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების სახელმწიფო სტრატეგია 2015
აშშ CDC-ის და პარტნიორობა გრიპის ვაქცინციისთვის სამუშაო შეხვედრა 27.02.2017

2017 წლის 27.02-1.03 თბილისში მიმდინარეობს აშშ დაავადებათა კონტროლისა CDC და პარტნიორობა გრიპის ვაქცინციისთვის პირველი სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ აშშ CDC-ის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს, ალბანეთის, კოტ დივუარის, ლაოსის,მოლდოვის, მონღოლეთის, მაროკოს სომხეთის, შრილანკის და საქართველოს წარმომადგენლები.

აშშ CDC-ის და პარტნიორობა გრიპის ვაქცინციისთვის სამუშაო შეხვედრა 27.02.2017

2017 წლის 27.02-1.03 თბილისში მიმდინარეობს აშშ დაავადებათა კონტროლისა CDC და პარტნიორობა გრიპის ვაქცინციისთვის პირველი სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ აშშ CDC-ის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს, ალბანეთის, კოტ დივუარის, ლაოსის,მოლდოვის, მონღოლეთის, მაროკოს სომხეთის, შრილანკის და საქართველოს წარმომადგენლები.

არაგადამდებ დაავადებათა ტვირთი გლობალურ და ეროვნულ დონეზე, 2015

არაგადამდებ დაავადებათა ტვირთი გლობალურ და ეროვნულ დონეზე, 2015

ანგარიში
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ასთმის მსოფლიო დღე – 2 მაისი, 2017

ასთმა: მეტი ჰაერი, უკეთესი სუნთქვა 

ასთმის მსოფლიო დღის ღონისძიებები

ასთმის მსოფლიო დღე ყოველწლიურად მაისის თვეში აღინიშნება. მაისს ხშირად ასთმის ცნობიერების ამაღლების თვეს უწოდებენ, რადგან ასთმით დაავადებულთა მობილიზაცია ხდება საკუთარ დაავადებაზე მეტი ინფორმაციის მიღების მიზნით.

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით

 

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევა 2016 - ძირითადი მიგნებები

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევა 2016 - ძირითადი მიგნებები

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
არა-პოლიომიელიტური ენტეროვირუსი

არა-პოლიომიელიტური ენტეროვირუსით ინფიცირებულთა უმრავლესობას სიმპტომები არ აღენიშნება, ან ვლინდება მსუბუქი კლინიკური სიმპტომები, როგორიც დამახასიათებელია ბანალური გაციებისთვის. მოზრდილ ადამიანებთან შედარებით, ახალშობილები, ბავშვები და მოზარდები უფრო ადვილად ინფიცირდებიან, რადგან არ აქვთ ჩამოყალიბებული იმუნიტეტი, მანამდე ვირუსის ექსპოზიციის არარსებობის გამო. 

აბრეშუმის გზის ბიოზედამხედველობის ქსელის ყოველწლიური პლენარული შეხვედრა

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის, შრომის, ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის, სურსათის ეროვნული სააგენტოს და CDC სამხრეთ კავკასიის ოფისის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს აბრეშუმის გზის ქვეყნების ბიოზედამხედველობის ქსელის ყოველწლიურ პლენარულ შეხვედრაში, რომელიც გაიმართა 21-22 აგვისტოს, ქ. კიევში, უკრაინა.

ანტენატალური მეთვალყურეობა

ანტენატალური მეთვალყურეობა

არა-ჰოჯკინის ლიმფომას გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 2015
არა-ჰოჯკინის ლიმფომას გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 2015

 

ამებიაზი

ზოგადი მიმოხილვა:  გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში, ავადობა განსაკუთრებით მაღალია ტროპიკული და სუბტრიპიკული კლიმატის ქვეყნებში და ასევე, დაბალი სანიტარიული კულტურის მქონე მოსახლეობის ჯგუფებსა და დასახლებულ ადგილებში. 

ადამიანის ფასციოლოზი

ფასციოლოზი მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული ზოონოზია (ცხოველის და ადამიანის დაავადება). მისი ძირითადი გამომწვევია პარაზიტები - ღვიძლის ორპირა (Fasciola hepatica) და გიგანტური ორპირა (Fasciola gigantica).

ადამიანის აფრიკული ტიპანოსომოზი (ძილის დაავადება)

ზოგადი მიმოხილვა - ადამიანის აფრიკული ტრიპანოსომოზი, იგივე ძილის დაავადება ტრანსმისიული, პარაზიტული დაავადებაა. მისი გამომწვევი  Trypanosoma-ს გვარის  უმარტივესი პარაზიტია. 

ადამიანის ფასციოლოზი

ფასციოლოზი მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული ზოონოზია (ცხოველის და ადამიანის დაავადება). მისი ძირითადი გამომწვევია პარაზიტები - ღვიძლის ორპირა (Fasciola hepatica) და გიგანტური ორპირა (Fasciola gigantica).

ანტიმიკრობული რეზისტენტობა

ანტიმიკრობული რეზისტენტობა ესაა კონკრეტული მიკროორგანიზმის მდგრადობა (გამძლეობა) იმ ანტიმიკრობული პრეპარატის მიმართ, რომელიც ჯერ კიდევ გამოიყენება მიკროოგანიზმის მიერ გამოწვეული დაავადების სამკურნალოდ და რომელიც თავდაპირველად ეფექტური იყო აღნიშნული მიკროორგანიზმით გამოწვეული ინფექციის სამკურნალოდ. 

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე
ასთმა

ასთმა წარმოადგენს მდგომარეობას, რომელიც სასუნთქ გზებში ანთებას იწვევს. ის ყველაზე გავრცელებული ხანგრძლივად მიმდინარე მდგომარეობაა ბავშვებში. ასთმა შეიძლება დაიწყოს ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე, მაგრამ, სავარაუდოდ, უფრო ხშირად ბავშვობის ასაკში იწყება. 

აზიური ფაროსანა

აზიური ფაროსანას სამშობლო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაა. ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში   მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში, პენსილვანიის შტატში გამოჩნდა, თუმცა ოფიციალურად იდენტიფიცირებულია 2001 წლიდან. ამჟამად აზიური ფაროსანა გავრცელებულია 34 შტატში და სოფლის მეურნეობის სერიოზულ მავნებლად მიიჩნევა. 2010 წელს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მავნებლით გამოწვეულმა ზიანმა 21 მილიარდი დოლარი შეადგინა.

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგია

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგია

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული 14.11.2017

2017 წლის 14 ნოემბერს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული. 

ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული
ადამიანის პაპილომავირუსის (აპვ) საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვა - კონფერენცია 15.11.2017

2017 წლის 15 ნოემბერს, სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაიმართა ეროვნული კონფერენცია სახელწოდებით ადამიანის პაპილომავირუსის (აპვ )საწინააღმდეგო  ვაქცინის დანერგვა.

ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინები: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პოზიცია; 2017 წელი, მაისი

ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინები: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პოზიცია;  2017 წელი, მაისი

ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ინდივიდუალური ბარათი

ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ინდივიდუალური ბარათი

ახალშობილთა სმენის საყოველთაო სკრინინგი საქართველოში - კონფერენცია 15.11.2017

2017 წლის 15 ნოემბერს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ველფეარ ფაუნდეიშენის“ ორგანიზებით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ახალშობილთა სმენის საყოველთაო სკრინინგი საქართველოში.

ახალშობილთა სმენის საყოველთაო სკრინინგი საქართველოში - კონფერენცია 15.11.2017

2017 წლის 15 ნოემბერს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ველფეარ ფაუნდეიშენის“ ორგანიზებით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ახალშობილთა სმენის საყოველთაო სკრინინგი საქართველოში.

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს გაფართოებული სხდომა 27.11.2017

2017 წლის 27 ნოემბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს გაფართოებული სხდომა.

აივ ინფექციის პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკა მამაკაცებში რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან და ტრანსგენდერ ქალებში

აივ ინფექციის პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკა მამაკაცებში რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან და ტრანსგენდერ ქალებში (აღნიშნული პროტოკოლი წარმოადგენს შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამისათვის შექმნილ დოკუმენტს და არ წარმოადგენს დაავადების მართვის სახელმწიფო სტანდარტს)

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ზედამხედველობის ეროვნული ქსელის სამუშაო შეხვედრა

27-29 ნოემბერს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში იმართება „ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ზედამხედველობის ეროვნული ქსელის სამუშაო შეხვედრა". სამუშაო შეხვედრას ატარებენ ჰოლანდიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის ინსტიტუტის და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ექსპერტები.

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევის შედეგები

არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევის შედეგები - 2017

აპვ ვაქცინის დანერგვის შედეგად მიღებული ეფექტის მტკიცებულება - ნარჩევი კვლევები

ავსტრალია 

აპვ ვაქცინის იმუნიზაციის ეროვნულ პროგრამაში დანერგვის შემდეგ ახალგაზრდა ავსტრალიელ ქალთა შორის ადამიანის გენიტალური პაპილომა ვირუსის (აპვ) გენოტიპის გავრცელების შეფასება 
Osborne S, et al., Vaccine 2015; 33: 201-208.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14014352

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან (AMR) დაკავშირებული აქტივობების დანერგვა

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან (AMR) დაკავშირებული აქტივობების დანერგვა

არაგადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობა

არაგადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობა

აივ ინფექცია/შიდსი საქართველოში

აივ ინფექცია/შიდსი საქართველოში