ბიოუსაფრთხოების ოფიცერთა ქსელი

დკსჯეც-ის მიერ მთელი ლაბორატორიული ქსელისთვის შემუშავებული და იმპლიმენტირებულია ისეთი ბიოუსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალის, საზოგადოებისა და  გარემოს დაცვას ლაბორატორიული საქმიანობისას გამოყენებულ სხვადასხვა ბიოსაშიში მასალებისაგან.

დკსჯეც-ის ლაბორატორიული ქსელი იყენებს ბიოუსაფრთხოების უნიფიცირებულ პროგრამას, რომელიც ორიენტირებულია ბიორისკების მართვაზე. აღნიშნული პროგრამა იმართება ბიოუსაფრთხოების ოფიცერთა ქსელის მიერ, რომლის თანამშრომლებს გავლილი აქვთ სპეციალური სასწავლო კურსები და წარმოადგენენ ბიოუსაფრთხოების კვალიფიციურ ექსპერტებს. დკსჯეც-ის ლაბორატორიული ქსელის თითოეული თანამშრომელი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაზე. ამ პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ცენტრის ბიოუსაფრთხოების კომიტეტი.

ბიოუსაფრთხოების კომიტეტი

დკსჯეც-ის ინსტიტუციონალური ბიოუსაფრთხოების კომიტეტი ფონქციონირებს ლუგარის ცენტრის ბაზაზე და მისი მოვალეობაა იმ პოლიტიკის,სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპ) და მეთოდური სახელმძღვანელოების (გაიდლაინების) მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფა, რომლებიც დაკავშირებულია  სხვადასხვა  ბიოლოგიური მასალების უსაფრთხო  გამოყენებისათვის აუცილებელი ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის პრინციპებთან. აღნიშნული მასალა შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა ინფექციურ აგენტებს,მათ შორის რჩეულ აგენტებსა და განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებს, ადამიანური და პრიმატული წარმოშობის ქსოვილებს (მათ შორის მომზადებულ უჯრედულ ხაზებს) და რეკომბინანტულ დნმ-ებს. კომიტეტი უზრუნველყოფს ბიოსაშიში მასალების გამოყენებით მიმდინარე კვლევების ჩატარებისას ისეთი სამუშაო და პროცედურული პირობების შექმნას, რომლებიც უზრუნველყოფენ მკვლევარებისთვის, ლაბორატორიის თანამშრომლებისთვის, საზოგადოებისთვის და გარემოსთვის ბიორისკებიდან გამომდინარე საფრთხის თავიდან არიდებას. ბიოუსაფრთხოების კომიტეტი ასევე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და რჩევებს დკსჯეც-ის გენერალური დირექტორისთვის.

ბიოუსაფრთხოების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები ( სოპ) და სახელმძღვანელოები

ყველა პროცედურა დკეც-ის ლაბორატორიულ ქსელში ტარდება შესაბამისი ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელოს და სოპ-ების მიხედვით. ცენტრში ფუნქციონირებს ორი ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო (ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო ლუგარის ცენტრისთვის და ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო ლაბორატორიული ქსელისთვის).

ცენტრში ასევე შემუშავებულია და ფუნქციონირებს სოპ-ბი, რომლებიც 7(შვიდ) ძირითად ჯგუფად არის დაყოფილი:

  1. ბიოუსაფრთხოებისა და ზოგადი უსაფრთხოების სოპ-ები დკსჯ/ლუგარის ცენტრისთვის
  2. ბიოუსაფრთხოებისა და ზოგადი უსაფრთხოების სოპ-ები დკსჯეც-ის რეგიონალური და ზონალური ლაბორატორიებისათვის.
  3. მიკროორგანიზმის კულტურებთან მოპყრობის (შეფუთვა, ტრანსპორტირება, წუნდება) სოპ-ები ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავისათვის
ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავი

ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავი შეიქმნა 1971 წლის 27 სექტემბერს

საკარანტიო ინფექციების მთავარი სამმართველოს ნებართვით შავი ჭირის

საქართველოს სადგურის ბაზაზე.

საცავში ინახება როგორც განსაკუთრებით საშიშ ინფექციათა გამომწვევი პათოგენები,

ასევე სხვადასხვა სისტემური კატეგორიების პათოგენური და პირობით პათოგენური

მიკროორგანიზმები, საქართველოს ტერიტორიაზე გამოყოფილი ტიპიური და

არატიპიური შტამები, რომელთაც გააჩნიათ სამეცნიერო და პრაქტიკული ღირებულება

და ეტალონური შტამები.

საცავის ძირითადი ფუნქციებ

ბიოუსაფრთხოება ლუგარის ცენტრში

ბიოუსაფრთხოების ოფიცერთა ქსელი

დკსჯეც-ის მიერ ლუგარის ცენტრისა და მთელი ლაბორატორიული ქსელისთვის შემუშავებული და დანერგილია ბიოუსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალის, საზოგადოების ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვას. 
დკსჯეც-ის ლაბორატორიული ქსელი იყენებს ბიოუსაფრთხოების უნიფიცირებულ პროგრამას, რომელიც ორიენტირებულია ბიორისკების მართვაზე. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ბიოუსაფრთხოების ოფიცერთა ქსელის მიერ, რომლის თანამშრომლებს გავლილი აქვთ სპეციალური სასწავლო კურსები და წარმოადგენენ ბიოუსაფრთხოების კვალიფიციურ ექსპერტებს. დკსჯეც-ის ლაბორატორიული ქსელის თითოეული თანამშრომელი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაზე. ამ პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ცენტრის ბიოუსაფრთხოების კომიტეტი.

ბავშვების რეგულარული ფიზიკური აქტივობა

რას ნიშნავს რეგულარული ფიზიკური აქტივობა?

ფიზიკური აქტივობა არის ჩვენი სხეულის ნებისმიერი მოძრაობა კუნთებით,  რომელიც მოითხოვს ენერგიის ხარჯვას. რეგულარული კი ნიშნავს, როდესაც ამ მოძრაობებს  თანაბრად და სისტემატურად ვასრულებთ.

ბოტულიზმი

1)      რა არის ბოტულიზმი?

ბოტულიზმი მძიმე ტოქსიკო–ინფექციური დაავადებაა, ახასიათებს ორგანიზმის ზოგადი ინტოქსიკაცია და ნერვული სისტემის დაზიანება, განსაკუთრებით მოგრძო და ზურგის ტვინის. კლინიკური ნიშნები უპირატესად გამოვლინდება ოფთალმოპლეგიური და ბულბალური სინდრომების სახით.

ბრუცელოზი

ბრუცელოზი  ზოონოზური ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევს ბრუცელას (Brucella) გვარის ბაქტერიები. ბრუცელოზით, პირველ რიგში, ავადდებიან ცხოველები: ცხვრები, თხები, მსხვილი რქოსანი პირუტყვი, ირმები, ღორები და ძაღლები. ადამიანზე დაავადების გადაცემა ხდება ინფიცირებული ცხოველებიდან.

ბოსტნეული

ჯანსაღი კვების ჯანმრთელობითი სიკეთეები (ბოსტნეული)

ბოლოკი

ბოლოკი კარგი ანტიდეპრესანტია. ბოლოკში ბევრია უჯრედისი, ხელს უწყობს ნივთიერებათა ცვლას და აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას.

გარდა ამისა, ბოლოკს მრავალი სასარგებლო თვისება აქვს :

ბუკლეტი - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ბრძანება # 06-151ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ('ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა') სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების  კონტროლის მიზნით, ინსპექტირების ჯგუფების შექმნის შესახებ 

ბრძანება # 06-191ო

„ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ " ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა " სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით ინსპექტირების ჯგუფების შექმნის შესახებ “ სსიპ -ლ . საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2013 წლის 16 ოქტომბრის #06-151/ ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება # 06-50ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ლ . საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის “ შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება # 06-183ო

„2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N279 დადგენილებით გათვალისწინებული პროგრამების / კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების , ფორმების დ ა მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე .

ბრძანება # 06-86ო

"2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N279 დადგენილებით გათვალისწინებული პროგრამების / კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების , ფორმების დ ა მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე “ სსიპ ლ - საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2013 წლის 22 ნოემბრის #06-183/ ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #06-237/ო (2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების , ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.)

"2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.

ბავშვთა ჯანმრთელობა
ბრუცელოზი
ბრძანება # 06-190ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გასაწევი მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ 

ბრძანება # 06-237ო

ძალადაკარგულია, შეიცვალა ბრძანებით #06-14/ო

ბრძანება #06-173/ო

ბრძანება #06-173/ო 2013 წლის იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით შესყიდული იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცების და უსაფრთხო ყუთების), სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების მიმღებად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე

ბრძანება #06-127/ო, #06-153/ო, #06-36/ო

ბრძანება #06-127/ო, #06-153/ო, #06-36/ო წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

ბრძანება #01-62/ო

საქართველოში არტერიული ჰიპერტენზიის კონტროლის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

ბრძანება #55/ო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება საქართველოში გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების/აფეთქებების კვლევის, კოდირების, ვაქცინით მართვადი დაავადებების (დიფთერია, ყივანახველა, ტეტანუსი, წითელა, წითურა, ყბაყურა, ჰეპატიტი ბ) და ჰიდროფობიის შემთხვევათა ეპიდემიოლოგიური მართვისა და გავრცელების პროფილაქტიკის შესახებ

ბრძანება #183/ნ

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“

ბრძანება N01-2/ნ

დანართები

 

ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა
ბაქტერიული მენინგიტის ზედამხედველობა და დაავადების ტვირთის შეფასება საქართველოში
ბიოუსაფრთხოებისა და განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების დიაგნოსტიკური ქსელის შექმნა სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბართონელას გავრცელების და მრავალგვარობის შესწავლა ადამიანებსა და ცხოველებში და ბართონელოზის აღმოცენების რისკ-ფაქტორების შეფასება საქართველოში
ბიოლოგიური უსაფრთხოების და ბიოლოგიური დაცვის რისკის მართვა საქართველოსთვის
ბრძანება #06-24/ო

„2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2014 წლის 11 დეკემბრის #06-237/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბცჟ
ბრიფინგი - გრიპის სეზონი და მიმდინარეობა საქართველოში 05.03.2015

2015 წლის 5 მარტს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე გრიპის სეზონი 

ბრიფინგი - გრიპის სეზონი და მიმდინარეობა საქართველოში 05.03.2015

2015 წლის 5 მარტს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე გრიპის სეზონი

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
ბრძანება # 06-83ო

„2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენარალური დირექტორის 2014 წლის 11 დეკემბრის #06-237/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბიოეთიკის საბჭოზე განაცხადის შეტანის პროცედურები
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
ბრძანება #06-129/ო

2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივნისის N308 დადგენილებით გათვალისწინებული „იმუნიზაციის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესყიდული ვაქცინების, შრატების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებისა და ასაცრელი მასალების მიმღებად დაწესებულებების რეგისტრაციის ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

ბრიფინგი - რეკომენდაციები მაღალი ტემპერატურის დროს 29.07.2015

2015 წლის 29 ივლისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე - რეკომენდაციები მაღალი ტემპერატურის დროს.

ბრძანება #06-144/ო

წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით არაგეგმური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #06-175/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების რეგულირების, სტანდარტული ოპერაციული პროცედურის (SOP)- ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნულ საცავში სადეზინფექციო საშუალებების ბაქტერიოციდული ეფექტის განსაზღვრის, განცხადებების და მიმართვის სტანდარტული ფორმის დამტკიცების და შესახებ

ბრძანება #06-175/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების რეგულირების, სტანდარტული ოპერაციული პროცედურის (SOP)- ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნულ საცავში სადეზინფექციო საშუალებების ბაქტერიოციდული ეფექტის განსაზღვრის, განცხადებების და მიმართვის სტანდარტული ფორმის დამტკიცების და შესახებ

ბუკლეტი - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 2015

ბუკლეტი - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ბუკლეტი

 

ბერნარ კუშნერის ვიზიტი საქართველოში

2015 წლის 21 ნოემბერს გაიმართა გლობალური კონფერენცია „ჯანდაცვის გამოწვევები 21-ე საუკუნეში-საქართველო და მსოფლიო“. კონფერენციაზე ერთ-ერთი მომხსენებელი გლობალური ალიანსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბერნარ კუშნერი იყო.

ბერნარ კუშნერის ვიზიტი საქართველოში

2015 წლის 21 ნოემბერს გაიმართა გლობალური კონფერენცია „ჯანდაცვის გამოწვევები 21-ე საუკუნეში-საქართველო და მსოფლიო“. კონფერენციაზე ერთ-ერთი მომხსენებელი გლობალური ალიანსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბერნარ კუშნერი იყო.

ბრძანება #06-208/ო

პროფილაქტიკური აცრის სააღრიცხვო, საანგარიშგებო ფორმების და პროფილაქტიკური აცრების კალენდრისა და იმუნიზაციის მართვის ფარგლებში მეთოდური სახელმძღვანელოების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #01-57/ნ

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრისა და იმუნიზაციის მართვის წესების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #01-27/ნ, #01-14/ნ, #01-72ნ

ბრძანება #01-27/ნ, ცვლილებები - ბრძანება #01-14/ნ, ბრძანება #01-72ნ, ცვლილებები ბრძანებაში #01-27/ნ

ბრძანება # 01-14ნ

სამედიცინო სტატისტიკური ინფომაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 მაისის  N01-27/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #01-78/ნ

"პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების დამტკიცების შესახებ"საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 25 ივნისის N183/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ბრძანება N64/ნ

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ

ბრძანება #01--27-ნ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 მაისის ბრძანება №01-27/ნ ქ. თბილისი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ

ძალადაკარგულია, შეიცვალა ბრძანებით №01-2/ნ

ბანერები
ბერნარ კუშნერის სამუშაო შეხვედრა სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლებთან 18.12.2015

საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფის “გლობალური ალიანსის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბერნარ კუშნერი საქმიანი ვიზიტით თბილისს ეწვია და სამოქალაქო სექტორისა და სამედიცინო სფეროს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა.

ბრძანება #06-336

ბრძანება #06-336

ბრძანება #06-105ო

ბრძანება #06-105ო

ბრძანება # 06-237ო

ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის პროგრამების მართვის ჯგუფის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბროშურა-სამუშაო შეხვედრებისათვის
ბრიფინგი - გრიპის ეპიდსიტუაცია 18.01.2016

2016 წლის 18 იანვარს, ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე გრიპის ეპიდსიტუაცია

ბრიფინგი - გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა ქვეყანაში 22.01.2016

201წლის 22 იანვარს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა ქვეყანაში.

ბრიფინგი - გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა 26.01.2016

201წლის 26 იანვარს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე - გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა ქვეყანაში და დამატებითი რეკომენდაციები.

 

ბრიფინგი - გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა 26.01.2016

201წლის 26 იანვარს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე გრიპის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობა ქვეყანაში და დამატებითი რეკომენდაციები.

 

ბრძანება #06-10/ო

"2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული "იმუნიზაციის" სახელწიფო პროგრამის ფარგლებში შესყიდული ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებისა და ასაცრელი მასალების მიმღებად დაწესებულებების რეგისტრაციის ფორმების და მათი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე

ბავშვთა უფლებების დაცვა სამედიცინო დაწესებულებებსა და ჰოსპიტლებში
ბრძანება №01-2/ნ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის ბრძანება №01-2/ნ 

სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ

ბრიფინგი - გრიპის ეპიდსიტუაცია საქართველოში 02.02.2016

201წლის 2 თებერვალს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე გრიპის ეპიდსიტუაცია საქართველოში.

ბრძანება #06-14/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.

ბრძანება #06-21/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება # 06-159/ო (შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის შესახებ)
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
ბცჟ (BCG)
იცავს დაავადებისგან

 

ტუბერკულოზი

 

ვაქცინის დოზა, ადმინისტრირების მეთოდი

 

ერთი საინექციო დოზა შეადგენს 0,05 მლ-ს. ინექცია კეთდება  კანში, უპირატესად მარცხენა მხრის ზედა მესამედის გარე ზედაპირზე. ვაქცინის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ მისი აღდგენიდან 6 საათის განმავლობაში. ვაქცინა ზიანდება სინათლის სხივების ზემოქმედებით

 

ნამდვილი უკუჩვენებები. ვაქცინაცია არ ტარდება.

 

აივ ინფექცია/შიდსი კლინიკური ნიშნების არსებობის/ან არარსებობის მიუხედავად

 

გაფრთხილება

 

ახალშობილები 2 000  გრამზე ნაკლები წონით იცრებიან სამშობიაროდან გაწერამდე წონის კორექციის შემთხვევაში;

ავადმყოფი ახალშობილები, მათ შორის კანზე გენერალიზირებული ცვლილებებით.

 

ცრუ უკუჩვენებები. ვაქცინაცია ტარდება

 

მცირედ ან ზომიერად  გამოხატული ადგილობრივი რეაქცია  ვაქცინის წინა დოზაზე;
პერინატალური ენცეფალოპათია;
სტაბილური ნევროლოგიური მდგომარეობა (მათ შორის ცერებრალური დამბლა, განვითარების და/ან გონებრივი ჩამორჩენილობა, კარგად კონტროლირებადი კრუნჩხვები);
ანემია, ქრონიკული ტონზილიტი, ოტიტი;
თიმუსის  ჩრდილის  გადიდება;
ალერგია, ასთმა,  პოლინოზი, ეკზემა, დიათეზი;
განვითარების მანკები, ფერმენტოპათია;
დისბაქტერიოზი;
ადგილობრივი ხმარების სტეროიდები, ანტიმიკრობული პრეპარატები;
ჰიპოტროფია;
დიარეა (ინტოქსიკაციის გარეშე);
ინფიცირებულ პირთან კონტაქტი  და/ან გადატანილი ინფექციური დაავადება ახლო წარსულში;
დღენაკლულობა და/ან მცირე წონა (>2000 გრ);
სეფსისი ანამნეზში;
აუტოიმუნური დაავადება (წითელი  მგლურა, რევმატიული ართრიტი);
ახალშობილთა ჰემოლიზური დაავადება;
მკურნალობას დაქვემდებარებული ეპილეფსია;
ორსულობა - დედა და/ან სხვა ახლო კონტაქტი;
ბუნებრივი ან ხელოვნური კვება;
რეციპიენტის რეპროდუქციული ასაკი.ბრიფინგი ზიკას ვირუსით გამოწვეული დაავადებების შესახებ 19.05.2016

201წლის 19 მაისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა გამართა საინფორმაციო ბრიფინგი ზიკას ვირუსით გამოწვეული დაავადებების შესახებ.

ბრძანება N 06/65ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა პირად და პროფესიულ ინფორმაციასთან წვდომის შესახებ

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1950 წლიდან  მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება 1 ივნისს. ეს დღე 1949 წლის ნოემბერში დააწესა ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ.  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის მიზანია საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება, რათა მოხდეს ბავშვების დაცვა ომის საშიშროებისაგან, გაძლიერდეს ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა-განვითარებისათვის.

ბრიფინგი ზიკას ვირუსით გამოწვეული დაავადებების შესახებ 19.05.2016

201წლის 19 მაისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა გამართა საინფორმაციო ბრიფინგი ზიკას ვირუსით გამოწვეული დაავადებების შესახებ.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 01.06.2016

1 ივნისს მსოფლიო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, განათლების, იუსტიციისა და სპორტის სამინისტროებთან ერთად ბავშვზე ზრუნვის მიმართულებით ანგარიში წარადგინა.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 01.06.2016

1 ივნისს მსოფლიო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, განათლების, იუსტიციისა და სპორტის სამინისტროებთან ერთად ბავშვზე ზრუნვის მიმართულებით ანგარიში წარადგინა.

ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალი (BMJ)
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N06-135/ო

“C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებით გათვალისწინებული “სკრინინგული კვლევის“ კომპონენტის ზედამხედველობისთვის გამოყენებული ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N06-138/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 9 თებერვლის #06-14/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N06-50/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

 

ბრძანება #06-118/ო

შემთხვევათა სტანდარტული განსაზღვრებების დამტკიცების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-159/ო

დაბადებისა და გარდაცვალების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

ბიოლოგიური დაცვის ეროვნული სისტემის ჩამოყალიბების სასწავლო კურსები 7-11.11.2016

2016 წლის 7-11 ნოემბერს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში ტარდება ბიოლოგიური დაცვის ეროვნული სისტემის ჩამოყალიბების სასწავლო კურსები. მონაწილე ქვეყნებია საქართველო, რუსეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, მოლდოვა და უკრაინა.

ბიოლოგიური დაცვის ეროვნული სისტემის ჩამოყალიბების სასწავლო კურსები 7-11.11.2016

2016 წლის 7-11 ნოემბერს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში ტარდება ბიოლოგიური დაცვის ეროვნული სისტემის ჩამოყალიბების სასწავლო კურსები. მონაწილე ქვეყნებია საქართველო, რუსეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, მოლდოვა და უკრაინა. სასწავლო კურსის ორგანიზატორია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. ტრენერები არიან დანიის ბიოუსაფრთხოების ცენტრის ხელმძღვანელი და თანამშრომელები.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-178/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვისა და სწორად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ზოგადი მოხმარების ფორმების (FOR-GDO) დამტკიცების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-174/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვისა და სწორად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ზოგადი მოხმარების ფორმების (FOR-GDO) და ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში ბიოდაცვისათვის განკუთვნილი ფორმების (FOR-BSC) დამტკიცების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-152/ო

2016-2017 წლების გრიპის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მზადყოფნის მიზნით პასუხიმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-16/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 9 თებერვლის #06-14/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-14/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-15/ო

დოკუმენტბრუნვის სქემის, ფულადი წახალისების ანგარიშგება/ანაზღაურების მექანიზმების და ანგარიშგებისათვის აუცილებელი ფორმების და მათი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-23/ო

„2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 26 იანვრის #06 -14/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრუცელოზი

ბრუცელოზი ზოონოზური ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევს ბრუცელას (Brucella) გვარის ბაქტერიები. ბრუცელოზით, პირველ რიგში, ავადდებიან ცხოველები: ცხვრები, თხები, მსხვილი რქოსანი პირუტყვი, ირმები, ღორები და ძაღლები. ადამიანზე დაავადების გადაცემა ხდება ინფიცირებული ცხოველებიდან. 

ბავშვთა ტუბერკულოზის სამკურნალო განყოფილების ახალი შენობა გაიხსნა 24.03.2017

2017 წლის 24 მარტს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის (ტფდეც) შემადგენლობაში, ბავშვთა ტუბერკულოზის სამკურნალო განყოფილების ახალი შენობა გაიხსნა. ახალი განყოფილება 21 საწოლზეა გათვლილი და ბენეფიციარებისთვის საჭიროებებზე მაქსიმალურად არის მორგებული.

ბავშვების უსაფრთხოება

ყოველწლიურად, მსოფლიოში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად 186 300 ბავშვი იღუპება, ე.ი. დღეში 500 ბავშვზე მეტი.

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
ბრძანება N 06-57/ო

#06-57/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე რეაგირებისა და მზადყოფნის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N 06-57/ო

#06-57/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე რეაგირებისა და მზადყოფნის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1 ივნისს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 1950 წლიდან აღინიშნება  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ეს დღე 1949 წლის ნოემბერში დააწესა ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ.  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის მიზანია საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება, რათა მოხდეს ბავშვების დაცვა ომის საშიშროებისაგან, გაძლიერდეს ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა-განვითარებისათვის.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1 ივნისს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 1950 წლიდან აღინიშნება  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ეს დღე 1949 წლის ნოემბერში დააწესა ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ.  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის მიზანია საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება, რათა მოხდეს ბავშვების დაცვა ომის საშიშროებისაგან, გაძლიერდეს ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა-განვითარებისათვის.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა #06-59/ო

”საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწესვასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების რეგულირების, სტანდარტული ოპერაციული პროცედურის (SOP)- ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნულ საცავში სადეზინფექციო საშუალებების ბაქტერიოციდული ეფექტის განსაზღვრის, განცხადებების და მიმართვის სტანდარტული ფორმის დამტკიცების და შესახებ” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2015 წლის 30 სექტემბრის #06-175/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრიფინგი - რეკომენდაციები მაღალი ტემპერატურის დროს 04.07.2017

2017 წლის 4 ივლისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი თემაზე: რეკომენდაციები მაღალი ტემპერატურის დროს.

 

ბრძანება № 01-163/ო
„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 852მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 1341 მუხლისა და „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის 31 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად
ბრიფინგი ჰეპატიტების მსოფლიო დღისადმი (28 ივლისი) მიძღვნილ კვირეულთან დაკავშირებით 24.07.2017

2017 წლის 2ივლისს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი ჰეპატიტების მსოფლიო დღისადმი (28 ივლისი) მიძღვნილ კვირეულთან დაკავშირებით. 

ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ბრიფინგი ჰეპატიტების მსოფლიო დღისადმი (28 ივლისი) მიძღვნილ კვირეულთან დაკავშირებით 24.07.2017

2017 წლის 2ივლისს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ბრიფინგი ჰეპატიტების მსოფლიო დღისადმი (28 ივლისი) მიძღვნილ კვირეულთან დაკავშირებით. 

ბიოუსაფრთხოების კურსების აკრეტიტაციის შესახებ

მიმდინარე წლის ივლისის თვეში  აკრედიტაცია გაიარა დაავადებათა კონტრლისა და საზოგადოიებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებულმა ბიოუსაფრთხოების ზოგადი პრინციპების შესახებ პროფესიული გადამზადების სასწავლო კურსებმა (ტრენინგ-კურსი) თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბაზაზე.

ბრძანება № 01-168/ო

სსიპ -ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა კარიერული განვითარების წესისა და პირობების შესახებ

ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" სახელმწიფო პროგრამების დეპრტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპრტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" ხარისხის კონტროლის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ
 
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" საზოგადორბივი ჯანმრთელობის რისკებზე რეაგირებისა და მზადყოფნის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" არაგადამდებ დაავადებათა დეპრტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" სამედიცინო სტატისტიკის დეპრტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" გლობალური ფონდის პროგრამების მართვის ჯგუფის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბავშვთა მიმართ ცუდი მოპყრობა

მნიშვნელოვანი ფაქტები

  • მოზარდთა ერთი მეოთხედის განცხადებით ისინი ბავშვობაში ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი იყვნენ.
  • 5 -დან ყოველი 1 ქალი  და 13-დან ყოველი 1 კაცი ბავშვობაში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო. 
ბრუცელოზი

 1. ზოგადი მიმოხილვა - ზოონოზური ინფექციური დაავადება, რომელსაც ახასიათებს ცხელების სხვადასხვა ტიპი (რემისიული ან ინტერმისიული ტალღისებური ცხელება, დაბალი სიცხე), ოფლიანობა - განსაკუთრებით ღამით (სპეციფიური, არასასიამოვნო სუნის ოფლი), შემცივნება, მიალგია, ართრალგია, ანორექსია, ზოგადი სისუსტე, ჰეპატომეგალია, პოლილიმფადენოპათია. 

ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალის (BMJ) საპრეზენტაციო ტური საქართველოს კლინიკური მედიცინის სპეციალისტებისთვის

2016 წლის აგვისტოდან ბრიტანულ სამედიცინო ჟურნალთან - BMJ თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით დაიწყო ელექტრონულ პლატფორმაზე დაფუძნებული დისტაციური სწავლების პროექტი კლინიცისტებისათვის. აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს 3 წლიან პილოტურ ინიციატივას, რომლის ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს აშშ თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო (DTRA) და მიმდინარეობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივითა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კოორდინირებითა და ხელშეწყობით.  

ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალის (BMJ) საპრეზენტაციო ტური საქართველოს კლინიკური მედიცინის სპეციალისტებისთვის 09.10.2017

2017 წლის 9 ოქტომბერს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა შეხვედრა ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალის (BMJ) საპრეზენტაციო ტურის ფარგლებში საქართველოს კლინიკური მედიცინის სპეციალისტებისთვის. 

ბურულის წყლული

ძირითადი ინფორმაცია:  

  • 2002-2017 წლებში მსოფლიოს 17 ქვეყანაში დარეგისტრირდა ბურულის წყლულის 55 000-ზე მეტი შემთხვევა
  • გვიან რეგისტრირებულ შემთხვევათაგან 25%-ზე მეტი რჩება ინვალიდი
  • მსუბუქი კატეგორიის დაზიანების დროს შემთხვევების 80% იკურნება მხოლოდ ანტიბიოტიკების მეშვეობით
ბიოდაცვისა და ბიოუსაფრთხოების სიმპოზიუმი 19.10.2017

2017 წლის 19 ოქტომბერს სასტუმრო „Holiday Inn“-ში, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს (ბუნდესვერი) სამხედრო-სამედიცინო აკადემიის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტისა და გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების (GIZ) ორგანიზებით გაიმართა საქართველო-გერმანიის წლისადმი მიძღვნილი ბიოდაცვისა და ბიოუსაფრთხოების სიმპოზიუმი.

ბიოუსაფრთხოების კურსების აკრეტიტაციის შესახებ

გაცნობებთ, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესიული განვითრების საბჭოს (22 მარტი 2017, სხდომა #1) და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს (19 მაის 2017, სხდომა #4) მიერ აკრედიტებულია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოიებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო კურსები (ტრენინგ-კურსი) „ბიოუსაფრთხოების ზოგადი პრინციპების“ შესახებ.

ბანერი, ბუკლეტი და პოსტერი
ბიოლოგიური ჩართულობის ერთობლივი პროგრამა (CBEP)

ბიოლოგიური ჩართულობის ერთობლივი პროგრამა (CBEP)