ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია
ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

პროგრამის მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

  • იმუნიზაციის წარმოებისათვის (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების),  შესყიდვას;
  • სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფთერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვას;
  • ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფას;
  • გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვას;
  • ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღებას, შენახვასა და გაცემა-განაწილებას „ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;
  • ცენტრის მიერ სამინისტროსთან შეთანხმებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად, წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოებას, გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრას.
იმერეთის რეგიონის პილოტურ დაწესებულებებში განხორციელებული ხარისხის გაუმჯობესების ინტერვენციების ეფექტურობისა და ხარჯთეფექტურობის შეფასების შედეგები 22 იანვარი, 2015 წელი
იმუნიზაცია

გადარჩენილ სიცოცხლეთა რაოდენობის თვალსაზრისით კაცობრიობა მედიცინის სხვა არცერთ მეცნიერებასთან არ არის ისეთ ვალში, როგორც იმუნიზაციასთან. ეს წარმატებები მიღწეული იქნა უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში. იმუნიზაციის ისტორია დაიწყო 1796 წლის 14 მაისს, როდესაც ინგლისელმა ექიმმა, ედუარდ ჯენერმა, ყვავილის საწინააღმდეგოდ გააკეთა პირველი აცრა.

იმუნიზაციის უსაფრთხოება

თანამედროვე ვაქცინები უსაფრთხოა, თუმცა ყველას აქვს იმუნიზაციის შემდეგ არასასურველი მოვლენების განვითარების იშვიათი რისკი.

იმუნიზაციის შემდეგ განვითარებული არასასურველი მოვლენები იმდენადუმნიშვნელოა დაავადებისა და მისგან გამომდინარე ჯანმრთელობის მდგომარეობისგაუარესებასთან 

იმუნიზაცია ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა

იმუნიზაცია ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა და სიღარიბის შემცირების პროგრამების სტრატეგიულ კომპონენტს წარმოადგენს ბოლო რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე, ჯანდაცვის სფეროში უზარმაზარი მიღწევებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა მათი შედეგები არათანაბრად გადანაწილდებაროგორც მთელ მსოფლიოში,

იმუნიზაციის ხარჯები ეკონომიურად ეფექტურია

უდაოა, რომ იმუნიზაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი ყველაზე ეკონომიურად ეფექტური თანამედროვე მიღწევაა. მასზე გაწეული ხარჯები ძალიან მცირეა, ხოლო მისი მეშვეობით შეძენილ იმუნიტეტს მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ჯანმო-ს მონაცემებით, 1988 წელს პოლიომელიტის გლობალური ელიმინაციის ინიციატივის (GPEI) შექმნიდან

იმუნიზაციის მართვის ელექტრონული მოდული (იმემ)

იმუნიზაციის მართვის ელექტრონული მოდული (იმემ) იმუნიზაციის მართვის კომპლექსური სისტემაა, რომელიც შემუშავბულია იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის დაუბრკოლებლად განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით. მოდული გვაძლევს ჩატარებული აცრების მონიტორინგის, შესაძლო გართულებების, აცრაზე უარის ან უკუჩვენებების რეგისტრაციის შესაძლებლობას; ასევე იძლევა მოცვების შესახებ ინფორმაციას რეალურ დროში.

იმერეთის სამმართველოს ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
იშვიათ დაავადებათა საერთაშორისო დღე 27.02.2015

2015 წლის 27 თებერვალს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 

იშვიათი დაავადებები

იშვიათი დაავადებები ხასიათდებიან დაბალი სიხშირით (საშუალოდ 1 შემთხვევა 2000 მოსახლეზე) და ჰეტეროგენულობით. ვლინდება როგორც ბავშვებში, ასევე მოზრდილებში. მოსახლეობის ინფორმირებულობა ამ პრობლემის შესახებ დაბალია; ცალკეული მათგანის დაბალი სიხშირის გამო,  არ წარმოადგენენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტს, თუმცა იშვიათი დაავადებების შესახებ არსებობს პარადოქსი: „ერთის მხრივ,  თითოეული იშვიათი დაავადების სიხშირე მცირეა, თუმცა იშვიათი დაავადების მქონე პაციენტთა საერთო რიცხვი დიდია, რასაც იშვიათი დაავადებების მრავალფეროვნება განაპირობებს: დღეისათვის 5000-დან 8000-მდე იშვიათი დაავადებაა ცნობილი.

იშვიათ დაავადებათა საერთაშორისო დღე

28 თებერვალი მსოფლიოში იშვიათ დაავადებათა საერთაშორისო დღედ არის გამოცხადებული. ამ დაავადებების ყურადღების  ეპიცენტრში მოხვედრის მიზნით, აღნიშნულ დღეს ათასობით ღონისძიება ტარდება მსოფლიოს გარშემო, რომელიც უამრავ ადამიანს აწვდის ხმას და იპყრობს მედიის ყურადრებას.  ამ მოვლენას უკვე რამდენიმე წელი საქართველოც უერთდება.

კამპანიის მიზანს პოლიტიკის განმსაზღვრელი პირების, სახელმწიფო ორგანოების,  მკვლევარების, ჯანდაცვის პროფესიონალებისა და იშვიათი დაავადებების მიმართ ინტერესის მქონე პირების ინფორმირებულობის გაზრდა წარმოადგენს. იშვიათ დაავადებათა დღის კამპანიის სამიზნეები არიან ასევე პაციენტები და მათი ოჯახები, პაციენტთა ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლები, ფარმაცევტული ინდუსტრიის ხელმძღვანელები და ა.შ.   

ინფორმაცია პნევმოკოკური ინფექციის შესახებ

პნევმოკოური ინფექციების გამომწვევია ბაქტერია Streptococcus pneumonia, რომელსაც ასევე უწოდებენ პნევმოკოკს. პნევმოკოკური დაავადების ყველაზე გავრცელებული კლინიკური გამოვლინება პნევმოკოკური პნევმონიაა. ფილტვების ანთების

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ­ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა­რეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ­ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა­რეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ­ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა
იცოდე შენი წნევის შესახებ!

ინფარქტისა და ინსულტის განვითარებას ხელს უწყობს მაღალი წნევა, არაჯანსაღი კვება, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, ჭარბი წონა, სისხლში ქოლესტეროლისა და შაქრის მაღალი დონე, თამბაქო, და სხვა.

ინტერვენციული ეპიდემიოლოგიის ტრენინგის ხმელთაშუაზღვის რეგიონის პროგრამის შემდგომი კონსოლიდაცია და განვითარება 25-26.05.2015

თბილისში 25-26 მაისს იმართება შავი ზღვის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების რეგიონული შეხვედრა საქართველოს, სომხეთის, მოლდოვისა და უკრაინის ეპიდემიოლოგიური სამსახურების და უნივერსიტეტების წარმომადგენლების, ევროპის დაავადებათა

ინფორმაცია

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გაცნობებთ, რომ ტეტანუსის საწიინააღმდეგო აცრის შემდგომ კვების სპეციფიური რეჟიმის საჭიროება არ არსებობს. ამასთან, ცენტრი ზოგადი ჰიგიენური წესების დაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ მოგიწოდებთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ.

ინფექციური დაავადებების მე–7 საერთაშორისო ევრო–აზიური კონგრესი (EACID)

2015 წლის 30 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით ქ. თბილისში, სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ გაიმართება ინფექციურიდაავადებების ევროპისა და აზიის მე–7 საერთაშორისო კონგრესი.

ინფექციური დაავადებების მე–7 საერთაშორისო ევრო–აზიური კონგრესი (EACID)

2015 წლის 30 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით ქ. თბილისში, სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ გაიმართება ინფექციური დაავადებების ევროპისა და აზიის მე–7 საერთაშორისო კონგრესი.

ინფორმაცია დაავადების ეპიდაფეთქების შესახებ - მოცირკულირე ვაქცინა-დერივატული პოლიოვირუსი უკრაინაში

1 სექტემბერი, 2015 წელი

უკრაინაში დადასტურდა ვაქცინა-დერივატული პოლიოვირუსის 1-ლი ტიპით (cVDPV1) გამოწვეული 2 შემთხვევა.  დამბლის გამოვლენის თარიღებია -  2015 წლის 30 ივნისი  და 7 ივლისი. ორივე დაფიქსირდა ზაკარპატიის რეგიონში, სამხრეთ- დასავლეთ  უკრაინაში, რომელსიც ესაზღვრება რუმინეთს, უნგრეთს, სლოვაკეთსა და პოლონეთს. დამბლის განვითარებისას ერთი ბავშვი იყო 4 წლის, ხოლო მეორე -10 თვის.

ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებული ნორმატიული ბაზა

ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებული ნორმატიული ბაზა

ინფორმაცია ზიკა ვირუსის შესახებ

ზიკა ვირუსის გავრცელება ხორცილდება კოღოს ნაკბენით. ყველაზე გავრცელებულ სიმპტომებად ითვლება ცხელება, გამონაყარი, ტკივილი სახსრებში და კონიუნქტივიტი. დაავადებას ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს და გრძელდება რამდენიმე დღიდან  ერთ კვირამდე. მძიმე კლინიკური სიმპტომატიკით დაავადების მიმდინარეობა და შესაბამისად ჰოსპიტალიზაციაც იშვიათია.

ინფორმაცია ზიკა ვირუსის შესახებ

ზიკა ვირუსის გავრცელება ხორცილდება კოღოს ნაკბენით. ყველაზე გავრცელებულ სიმპტომებად ითვლება ცხელება, გამონაყარი, ტკივილი სახსრებში და კონიუნქტივიტი. დაავადებას ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს და გრძელდება რამდენიმე დღიდან  ერთ კვირამდე. მძიმე კლინიკური სიმპტომატიკით დაავადების მიმდინარეობა და შესაბამისად ჰოსპიტალიზაციაც იშვიათია.

იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნული ტექნიკური საბჭოს შეხვედრა 05.02.2015

2015 წლის 5 თებერვალს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა   იმუნიზაციის  ექსპერტთა ეროვნული ტექნიკური საბჭოს  შეხვედრა.

ის მომენტი, როცა გინდა, რომ შენმა იმუნურმა სისტემამ ნაკლები ძალით იმუშაოს…

არასასიამოვნო შესახედაობის, მოვერცხლისფრო ქერქით დაფარული გამონაყარი კანზე… ამგვარი სიმპტომებით კანის დაავადებები ჯერ კიდევ  ასეული წლების წინ იყო ცნობილი. ძველ ეგვიპტეში ძლიერი ქავილით მიმდინარე მსგავსი დაავადებების აღსაწერად სიტყვა „ფსორა“ გამოიყენებოდა. მართალია, ისინი თავისი არსით სრულიად განსხვავდებოდა ფსორიაზის ჩვენთვის ცნობილი კლინიკური მახასიათებლებისგან, თუმცა, იმისი მტკიცებულება, რომ თვითონ დაავადება ათასწლეულებია არსებობს, მუმიფიცირებულმა ადამიანებმა შემოგვინახეს; რომის იმპერიის ხანაში, ქრისტესშობიდან 1 საუკუნეში კი კორნელიუს ცელსუსმა თავის წიგნში ფსორიაზი აღწერა, როგორც კანის მწვავე ანთებითი დაავადება, რომელიც ჩნდებოდა კიდურების კანზე და ფრჩხილებზე…

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
ინფექციებთან ბრძოლაში პირველი წარმატებები თავად გამომწვევი მიკროორგანიზმების აღმოჩენამდე იქნა მიღწეული:


1796 წელი – ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინა (ედუარდ ჯენერი);

1799 წელი – ყვავილის საწინააღმდეგო პირველი ისტორიული ვაქცინაცია;

1885 წელი – ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა (ლუი პასტერი);

1909 წელი – მიღებული იქნა დიფთერიის ანატოქსინი, რომლის მნიშვნელობა ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინის აღმოჩენას უთანაბრდება;

XX საუკუნის 20-იანი წლები – სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის აქტიურ ვაქცინათა მნიშვნელოვანი ნაწილის შემუშავება;

XX საუკუნის მეორე ნახევარი – რეკომბინანტული დნმ-ის ტექნოლოგიის გამოყენება ვირუსული ვაქცინების შემუშავების მიზნით;

1957 – ჯონ სოლკის მიერ შექმნილი იქნა პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო
პირველი წარმატებული ვაქცინა;

1974 წელი – დასაბამი მიეცა იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამას;

1978 წელს იმუნიზაცია დეკლარირებული იქნა როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამების აუცილებელი კომპონენტი;

1980 წელი – ყვავილის გლობალური აღმოფხვრა;

1988 წელი – დაიწყო პოლიომიელიტის აღმოფხვრის ინიციატივა, რომელიც დასკვნით ფაზაშია;

2002 წელი – საქართველო სერთიფიცირებულია, როგორც პოლიომიელიტისგან თავისუფალი ქვეყანა;

2014 წლის განმავლობაში მსოფლიოში, დაახლოებით 115 მილიონ ჩვილს (86%) ჩაუტარდა სამი აცრა დიფთერია-ყივანახველა-ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით;

2014 წელს მსოფლიოს 129 ქვეყანამ მიაღწია დიფთერია-ყივანახველა-ტეტანუსის ვაქცინის მესამე დოზით 90%-იან მოცვის მაჩვენებელს;

მაგრამ ჯერ კიდევ 18.7 მილიონ ბავშვს მსოფლიოში არ უტარდება აცრები ძირითადი ვაქცინებით. მათი უმრავლესობა აფრიკაში და აზიაში ცხოვრობს;

რეგიონული სამოქმედო გეგმის მიხედვით, ევროპა უნდა გახდეს თავისუფალი მართვადი ინფექციებისაგან, ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს წვდომა მაღალი ხარისხის, უსაფრთხო, ხელმისაწვდომი ფასის ვაქცინებთან და ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით, თანასწორი და უნივერსალური იმუნიზაციის მომსახურებასთან მთელი სიცოცხლის მანძილზე;

საქართველოში 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების ვაქცინაცია ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონისა და პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის შესაბამისად (სშჯსდ მინისტრის ბრძანება #01-57/ნ 19.11.2015);

სახელმწიფო უზრუნველყოფს 12 ინფექციის – B ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, დიფთერიის, ყივანახველას, ტეტანუსის, პოლიომიელიტის, ყბაყურას, წითურას, წითელას, როტავირუსული ინფექციის, პნევმოკოკური ინფექციის და ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი ბ საწინააღმდეგო ვაქცინაციას 10 ვაქცინის საშუალებით: BCG, Hep B, DPaT-Hib-HepB-IPV DPT, DT, Td, OPV, MMR, Rota და PCV;

საქართველოში იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გამოიყენება მხოლოდ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული და პრეკვალიფიცირებული ვაქცინები. აქედან გამომდინარე, ყველა ვაქცინა გამოირჩევა მაღალი ეფექტიანობით და უსაფრთხოებით;

პროგრამული ვაქცინები უფასოა მომხმარებლისთვის, რადგან ამ ვაქცინების ღირებულებას სრულად იფარება სახელწიფო იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში.

იმუნიზაცია
იერსინიას მე-12 საერთაშორისო სიმპოზიუმი

2016 წლის 25-28 ოქტომბერს სასტუმრო ,,ჰოლიდეი ინში“ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით და საქართველოს ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის და საერთაშორისო საორგანიზაციო კომიტეტის ორგანიზებით ტარდება იერსინიას მე-12 საერთაშორისო სიმპოზიუმი.

იანვარი თანდაყოლილი ანომალიების პრევენციის თვეა

როგორც თანდაყოლილი ანომალიების პრევენციის თვე აღინიშნება აშშ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის  ცენტრების, ამერიკის პედიატრთა აკადემიის და ტერატოლოგიის ორგანიზაციის პარტნიორობით. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თანდაყოლილი ანომალიების გამომწვევი მიზეზებისა და მათი გავლენის  შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და სხვა  აქტივობების გზით.

იანვარი თანდაყოლილი ანომალიების პრევენციის თვეა

როგორც თანდაყოლილი ანომალიების პრევენციის თვე აღინიშნება აშშ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის  ცენტრების, ამერიკის პედიატრთა აკადემიის და ტერატოლოგიის ორგანიზაციის პარტნიორობით. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თანდაყოლილი ანომალიების გამომწვევი მიზეზებისა და მათი გავლენის  შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და სხვა  აქტივობების გზით.

იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღე, 2017

იშვიათ დაავადებათა საერთაშორისო დღე  (Rare Disease Dayმსოფლიოს მასშტაბითყოველწლიურად, თებერვლის ბოლო დღეს აღინიშნება.

იშვიათი დაავადებების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია ევროპამ დაიწყო, თუმცა ის ნელ-ნელა საერთაშორისო მოვლენა გახდა.

იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღე, 2017

იშვიათ დაავადებათა საერთაშორისო დღე  (Rare Disease Dayმსოფლიოს მასშტაბითყოველწლიურად, თებერვლის ბოლო დღეს აღინიშნება.

იშვიათი დაავადებების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია ევროპამ დაიწყო, თუმცა ის ნელ-ნელა საერთაშორისო მოვლენა გახდა.

იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღე 28.02.2017

2017 წლის 28 თებერვალს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გენეტიკური და იშვიათი დაავადებების საქართველოს ფონდის მხარდაჭერით იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა.

იმუნიზაციისა და ვაქცინების გლობალური ალიანსის (GAVI) მაღალი დონის ექსპერტების ვიზიტი 28.02.2017

იმუნიზაციისა და ვაქცინების გლობალური ალიანსის (GAVI) და საქართველოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში 2017 წლის 28 თებერვალი - 2 მარტი მიმდინარეობს გავის საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის დაფინ ოიბრატენის (Dagfinn Hoybraten) და გავის ევროპის რეგიონალური ბიუროს ხელმძღვანელის კოლეტ სელმანის (Colette Selman) მაღალი დონის ვიზიტი.

იმუნიზაციისა და ვაქცინების გლობალური ალიანსის (GAVI) მაღალი დონის ექსპერტების ვიზიტი 28.02.2017

იმუნიზაციისა და ვაქცინების გლობალური ალიანსის (GAVI) და საქართველოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში 2017 წლის 28 თებერვალი - 2 მარტი მიმდინარეობს გავის საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის დაფინ ოიბრატენის (Dagfinn Hoybraten) და გავის ევროპის რეგიონალური ბიუროს ხელმძღვანელის კოლეტ სელმანის (Colette Selman) მაღალი დონის ვიზიტი.

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია გაცემული მივლინებების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ
ინსულტი

თავის ტვინის ინსულტის საფუძველი თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის შეფერხებაა. ინსულტი გადაუდებლივ სამართავ მდგომარეობას წარმოადგენს და მის გამოსავალს სამედიცინო მომსახურების დაწყების დროულობა განსაზღვარავს. 

იმუნიზაცია

იმუნიზაციაყოველწლიურადმილიონობითბავშვსიცავსსიკვდილისდაჯანმრთელობისმდგომარეობისმძიმედარღვევებისაგან.იმუნიზაციაერთ-ერთყველაზეხელმისაწვდომდაეფექტურსამედიცინომომსახურებასწარმოადგენსდამისი  მიზანიამოსახლეობისდაცვაინფექციურიდაავადებებისაგან.

ინფექციურ-ტოქსიური შოკი

ინფექციურ-ტოქსიური შოკი მიეკუთვნება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის გადაუდებელ მდგომარეობას, რომელიც მკურნალობის გარეშე უმთავრესად ლეტალურად მთავრდება.  გამოვლენის სიხშირის მიხედვით ის მესამე ადგილზეა კარდიოგენური და ჰიპოვოლემიური შოკის შემდეგ. 

ინფექციების პრევენცია და კონტროლი

ინფექციების კონტროლი არის სამედიცინო დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი კომპლექსური, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებებისა და ქმედებების სისტემაა, რომელიც მიმართულია სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებულ და მასთან დაკავშირებული დაავადებების აღმოცენებისა და გავრცელების პრევინციისკენ.