ლეპტოსპიროზი

ლეპტოსპიროზი მწვავე  ინფექციური დავადებაა, რომელსაც ლეპტოსპირების გვარის ბაქტერია Leptospira იწვევს. ლეპტოსპიროზის ბუნებრივი კერები რეგისტრირებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში,  შემთხვევვები აღრიცხულია საქართველოშიც. დაავადების შემთხვევები წელიწადის ყველა დროში გვხვდება

ლაბორატორიის ქსელის სტრუქტურა

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიული ქსელი წარმოადგენს ინფექციური პათოლოგიების გამომწვევ აგენტებზე მომუშავე წამყვან დაწესებულებას საქართველოში. ეროვნული მასშტაბის კლინიკური დიაგნოსტიკის ქსელი მოიცავს სხვადასხვა ინფექციების ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობისა და კონტროლის სისტემებს, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს საველე სადგურის გამოყენებაზე დაფუძნებულ აქტიურ ეპიდემიოლოგიურ ზედამხედველობას, ეპიდაფეთქებაზე რეაგირებას და საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული კამპანიების ჩატარებას.

ლამაზი ღიმილისთვის კბილების გამოხეხვა არ კმარა

ადამიანები ერთმანეთისგან განვსხვავდებით ვიზუალით, ასაკით, ჯანმრთელობის მდგომარეობით და ა.შ. ერთმანეთისგან განსხვავებულია ის შეგრძნებები და სიმპტომები, რომლებიც სიგარეტზე თავის დანებების საწყის ეტაპზე იჩენს თავს.

ლაბორატორიული ჩარევების კლასიფიკატორი

კლასიფიკატორში გამოყენებულია ზოგიერთ საერთაშორისო სტატისტიკურ კლასიფიკატორებში (ICD-10) მიღებული კოდირების პრინციპი - კოდი ფორმირდება ანბანური და ციფრული ნიშნულებით. ანბანური კომპონენტი შეესაბამება თითოეული თავის ინგლისური დასახელების შემოკლებებს, დაცულია კოდირების იერარქიული პრინციპი - ციფრული ნიშნულების რაოდენობა განსაზღვრავს დეტალიზაციის სიღრმეს. 

ბიოლოგიური მასალის შესაბამისად, ლაბორატორიული ჩარევების კლასიფიკატორი დაყოფილია 15 თავად,  თითოეული თავი აგებულია შიდა ლოგიკური სტრუქტურის დაცვით. ბიოლოგიური სითხეების შესაბამისი თავები დაყოფილია ძირითად 3 ნაწილად: ფიზიკური თვისებების განმსაძღვრელი გამოკვლევები; ქიმიური და ბიოქიმიური გამოკვლევები; მიკროსკოპიული გამოკვლევები. გამონაკლისს წარმოადგენს I თავი - სისხლი - რომლის სტრუქტურაში აგრეთვე გამოყოფილია ჰემატოლოგიური და სისხლის კოაგულაციური უნარის განმსაზღვრელი გამოკვლევების ბლოკები. მიკრობიოლოგიის თავი აერთიანებს ბაქტერიოლოგიურ, ვირუსოლოგიურ გამოკვლევებს და  მიკოლოგიას და პარაზიტოლოგიას. ეს თავი მოიცავს ძირითად სადიაგნოსტიკო ტესტებს, კონკრეტული პათოგენური აგენტის იდენტიფიცირების გარეშე. პათოგენური აგენტის მითითება შესაძლებელია დანართების მეშვეობით, რომლებშიც გამოყენებულია ანბანური პრინციპი.

ლაბორატორიის ვიდეო სახელმძღვანელო
ლუგარის სჯ ცენტრის ბიოუსაფრთხოების და განსაკუთრებით საშიში პათოგენების დეპარტამენტის ზოგადი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია

ზოგადი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია ახორციელებს სადიაგნოსტიკო და კვლევით საქმიანობას პარაზიტულ, სოკოვან  და სხვადასხვა გრამ დადებით და გრამ უარყოფითი აერობულ თუ ანაერობულ პათოგენებზე, როგორიცაა Enterobacteriaceae, non-Enterobacteriaceae, Salmonella spp, Shigella spp, Clostridium spp, Campilobacter spp, Acinetobacter spp, Staphylococcus spp, Strepococcus spp, Nieseria spp, Bartonella spp, Klebsiella spp და ა.შ.

ლაბორატორიის ძირითადი ფუნქციებია: დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმების (ბაქტერიები, სოკოები, უმარტივესები) დიაგნოსტიკა, მორფოლოგიის, კულტურალური თვისებების, ბიოქიმიის  შესწავლა; მიკროორგანიზმების მგრძნობელობის შესწავლა ანტიბიოტიკების და სადეზინფექციო პრეპარატების მიმართ;

ლაბორატორია წარმოადგენს ეპიდზედამხედველობის პროგრამის მნიშვნელოვან ნაწილს; მონაწილეობს ნოზოკომიური და დიარეული ინფექციების კვლევის  და მალარიის ეპიდზედამხედველობის პროგრამებში, ასევე ხარისხის კონტროლი.

ლუგარის ცენტრის ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის შემსწავლელი დეპარტამენტი

ლუგარის ცენტრის ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის შემსწავლელი დეპარტამენტში ფუნქციონირებს რამოდენიმე ლაბორატორია:

• პოლიომიელიტისა და სხვა ენტეროვირუსების ვირუსოლოგიური ლაბორატორია, რომელიც აკრედიტირებულია ჯანმოს მიერ და საქართველოს ნაციონალური ლაბორატორიის სტატუსით ჩართულია ჯანმოს ევროპის რეგიონის პოლიომიელიტის კვლევითი ლაბორატორიების ქსელში. 
• გრიპისა და სხვა რესპირატორული ვირუსების ლაბორატორია, რომელიც 2007 წლიდან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიერ აღიარებულია საქართველოს გრიპის ნაციონალურ ცენტრად. 
• ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორია, რომელიც 1981 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და უჯრედული ხაზებით უზრუნველყოფს ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიებს. 

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზჯანდაცვის რეგიონული დეპარტამენტი

ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის ფუნქციური ერთეულებია იმერეთისა და აჭარის სამმართველოები, სამეგელო–ზემო სვანეთის, გურიის, ფოთის, რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთის , შიდა ქართლის, კახეთისა და სამცხე–ჯავახეთის განყოფილებები.

განყოფილებები წარმოდგენილია რეგიონალური სადიაგნოსტიკო (BSL – 2 დონე), ტუბერკულოზის ბაქტერიოსკოპული ლაბორატორიებით, და ეპიდემიოლოგიური ჯგუფით. მათი ძირითადი ფუნქციაა რეგიონში განსაკუთრებით საშიშ, სხვა გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე ეპიდემიოლოგიური და ლაბორატორიული ზედამხედველობა, დაავადების შემთხვევების, ეპიდაფეთქებებისა და სხვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის არაკეთილსაიმედო სიტუაციების კვლევისას ლაბორატორიული სერვისის მიწოდება. 

განყოფილებებში ხორციელდება:

 

  • რეგიონში განსაკუთრებით საშიშ, სხვა გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობა და მონიტორინგი.
  • BSL – 2 დონის ლაბორატორიის ფუნქციონირება, მაღალხარისხიანი და კვალიფიციური ლაბორატორიული კვლევები ლაბორატორიული პერსონალის, მოსახლეობისა და გარემოს ბიოუსფრთხოების დაცვით;
  • ლაბორატორიული ლოჯისტიკის, ბიოუსაფრთხოებისა და ხარისხის მენეჯმენტის სამსახურების გამართული ფუნქციონირება;
  • განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ბაქტერიოლოგიური, სეროლოგიური ნიმუშების აღება, სინჯების მომზადება და გადაგზავნა შემდეგ დონეზე კვლევისათვის
  • ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა ბაქტერიოსკოპული მეთოდით, ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში;
  • ლაბორატორიული – ბაქტერიოლოგიური და სეროლოგიური - მომსახურების მიწოდება სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლებისადმი;
  • სანიტარულ – მიკრობიოლოგიური და სეროლოგიური კვლევების შესრულება მუნიციპალური პროგრამებისათვის და სამედიცინო დაწესებულებებში სერვისის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით კონტრაქტით თანამშრომლობა.
  • განყოფილებებში დანერგილია გადამდებ დაავადებებზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული (EIDSS) სისტემა.

 

სერვისები

ზოგადი ინფორმაცია ფასებთან დაკავშირებით

დაშვების პოლიტიკა

ლამბლიოზი

ლამბლიოზი პროტოზოული ინფექციური დაავადებაა. მისი გამომწვევია შოლტისებრთა კლასის წარმომადგენელი - უმარტივესი ლამბლია (Lamblia  Intestinalis Jiardia). ადამიანის და ცხოველების ორგანიზმებში ლამბლიები ორი ფორმით არსებობს. ვეგეტატური ფორმა (ასეთ ლამბლიებს ტროფოზოიდებს უწოდებენ), ისინი უმეტესწილად არსებობენ წვრილი ნაწლავის ზედა ნაწილებში, მსხვილ ნაწლავში მოხვედრისას გარდაიქმნება ცისტებად (მეორე ფორმა), რომლებიც ფეკალიებთან ერთად გამოიყოფა. ცისტების სახით ლამბლიები შეიძლება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არსებობდნენ „დაკონსერვებულ“ მდგომარეობაში და მხოლოდ ხელსაყრელ პირობებში მოხვედრისას გარდაიქმნან ტროფოზოიდებად.

ლეპტოსპიროზი

ლეპტოსპიროზი მწვავე  ინფექციური დავადებაა, რომელსაც ლეპტოსპირების გვარის ბაქტერია Leptospira იწვევს. ლეპტოსპიროზის ბუნებრივი კერები რეგისტრირებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, შემთხვევვები აღრიცხულია საქართველოშიც. 

ლექცია/სემინარი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგი 20.07.2017

2017 წლის 20 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენნტრში გაიმართა აშშ „სმენის შეფასებისა და მართვის ეროვნული ცენტრის“ დამფუძნებლი დირექტორის, იუტას უნივერსიტეტის  პროფესორ ბატონ კარლ ვაითის ლექცია/სემინარი თემაზე ახალშობილთა სმენის სკრინინგი.

ლექცია/სემინარი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგი 20.07.2017

2017 წლის 20 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენნტრში გაიმართა აშშ „სმენის შეფასებისა და მართვის ეროვნული ცენტრის“ დამფუძნებლი დირექტორის, იუტას უნივერსიტეტის  პროფესორ ბატონ კარლ ვაითის ლექცია/სემინარი თემაზე ახალშობილთა სმენის სკრინინგი

ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი)

რა არის ლაიმის (ბორელიოზი) დაავადება?

ლაიმის დაავადება ტკიპებით გადაცემადი ზოონოზია. მისი გამომწვევია სპიროქეტა (ძირითადად Borrelia burgdorferi). ბორელიოზი შეიძლება გამოვლინდეს სხვადსხვა კლინიკური მანიფესტაციით, მათ შორის: დერმატოლოგიური, რევმატოიდული, ნევროლოგიური და კარდიოლოგიური პათოლოგიებით. დაავადების ყველაზე დამახასიათებელი ნიშანია ე.წ. გარდამავალი ერითემა - Erythema migrans (EM), რომელიც პაციენტთა 60-80 %-ს აღენიშნება. მისი დადგენა უდიდეს დიაგნოსტიკურ ღირებულებას წარმოადგენს.

ლეიკემიის გლობალური გავრცელების თავისებურებები

-

ლასას ცხელება

1.ზოგადი მიმოხილვა - ლასას ცხელება მწვავე ვირუსული ჰემორაგიული დაავადებაა. ამჟამად არსებული მონაცემებით, ენდემიურია დასავლეთ აფრიკის შემდეგ ქვეყნებში: ბენინი, განა, გვინეა, ლიბერია, მალი, სიერა ლეონე, ნიგერია. სავარაუდოა ვირუსის არსებობა დასავლეთ აფრიკის სხვა ქვეყნებშიც.

ლიმფური ფილარიოზი (აფრიკული ტრიპანოსომოზი, ელეფანტიაზი, „სპილოვნობა“)
ლეიშმანიოზი

ზოგადი მიმოხილვა „ლეიშმანიოზების” სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებულია ანთროპონოზული და ზოონოზური დაავადებები. ლეიშმანიოზები პარაზიტულ დაავადებათა ჯგუფია, რომლებიც ყველაზე მეტადაა გავრცელებული მსოფლიოში და დიდ ზიანს აყენებს მოსახლეობის მნიშვლელოვან ნაწილის ჯანმრთელობას, ძირითადად კი განვითარებად ქვეყნებს.

ლეპტოსპიროზი

1.ზოგადი მიმოხილვა - ლეპტოსპიროზის ორი კლინიკური ფორმა არსებობს: სიყვითლით მიმდინარე და უსიყვითლო. ახასიათებს ორგანიზმის საერთო ინტოქსიკაცია, ცხელება, კუნთების ტკივილი, პარენქიმული ორგანოების, ნერვული და სისხლძარღვოვანი სისტემის დაზიანება. 

ლტოლვილების და მიგრანტების ჯანმრთელობა

 დღეს დღეისობითუფრომეტიადამიანიგადაადგილდება (მიგრირებს) ვიდრეოდესმე. მსოფლიოს 7 მილიარდი  მოსახლეობიდანდაახლოებით 1 მილიარდიმიგრანტია, რომელთაგან 250 მილიონიარისსაერთაშორისო  მიგრანტიდა 763 მილიონიშიდამიგრანტი.