მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის ლაბორატორია

დკსჯეც - ლუგარის ცენტრში ფუნქციონირებს მოლეკულური ეპიდემიოლოგიისლაბორატორია, რომელიც პასუხისმგებელია სხვადასხვა ვირუსული, ბაქტერიული და პარაზიტული პათოგენების დეტექციაზე პაციენტებისაგან აღებულ კლინიკურ და საველე მივლინებების დროს მოპოვებულ გარემო ნიმუშებში და გამოვლენილი პათოგენის შემდგომი ტიპირებისა და ფილოგენეტიკური ანალიზის გზით ამ ნიმუშებს შორის ურთიერთკავშირების დადგენაზე.

მითები ძუძუს კიბოს შესახებ

მითი 1: კიბოს შესახებ საუბარი არ არის საჭირო 

სინამდვილე:მართალია, კიბო საკმაოდ მძიმე თემაა სასაუბროდ, თუმცა დაავადებაზე ღია დისკუსიამ ზოგიერთ თემში შესაძლოა გააუმჯობესოს კიბოს გამოსავალი ინდივიდების, საზოგადოებისა და ქვეყნის დონეზე.

მსოფლიო ჯანმრთელობის დღე 2014

კამპანიის შესახებ

ყოველწლიურად, 7 აპრილს, ჯანმრთელობის მსოფლიო დღის აღსაღნიშნავად, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ირჩევს თემას და ყურადღებას ამახვილებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალურ პრობლემასა და პრობლემის გადაჭრის გზებზე.

მალარია

1) რა არის მალარია?

მალარია – ეს ინფექციურ დაავადებათა ჯგუფია, რომელთაც იწვევს სისხლის უმარტივესი პარაზიტები Plasmodium –ის გვარიდან. მათი გადაცემა ბუნებრივ პირობებში Anopheles –ის გვარის მდედრი კოღოების კბენის შედეგად ხდება.

მთავრობის დადგენილება #347

განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებსა და ბიოლოგიურ ინციდენტებზე რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

მთავრობის დადგენილება #543

სსიპ– ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო გრანტის გამცემად განსაზღვრის თაობაზე

მთავრობის განკარგულება #1724

ECHO30 ენტეროვირუსით გამოწვეული ვირუსული მენინგიტის ეპიდაფეთქების კონტროლის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ  

მთავრობის განკარგულება # 1807

ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

მთავრობის განკარგულება #1817

ყირიმ -კონგოს ჰემორაგიული ცხელების ეპიდაფეთქების მართვისა და პრევენციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

მთავრობის დადგენილება №650

2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის №650 დადგენილება

მთავრობის დადგენილება №723

"იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2015 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №723 დადგენილება 

მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციის და საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის კვლევა
მულტირეზისტენტული და ექსტენსიურ-რეზისტენტული ტუბერკულოზის მოლეკულური ეპიდემიოლოგია საქართველოში
მწვავე ფებრილურ დაავადებაზე (AFI) ეპიდ ზედამხედველობა
მარილის ჭარბი მოხმარების შემცირების ეროვნული სტრატეგია

მარილის ჭარბი მოხმარება გლობალური პრობლემაა, მსოფლიოს მოსახლეობის 75% მოიხმარს რეკომენდირებულ დოზაზე ორჯერ მეტ სუფრის მარილს. მსოფლიოში 2,3 მილიონი კარდიული სიკვდილი უკავშირდება მარილის ჭარბ მოხმარებას, მ.შ. 1 მილიონი შემთხვევა აღწერილია 69 წლის და უფრო დაბალ ასაკობრივ კატეგორიში. ამერიკის გულის ასოციაციის 2010 წლის მონაცემებით, ქვეყანაში 10 ადამიანიდან ერთი კვდება კვების რაციონში ჭარბი მარილის არსებობის გამო.

მედიაცენტრი

მარილის შესახებ ინფორმირებულობის ზრდის კვირეული 16-22 მარტი, 2015

კვება იმ არსებით ფაქტორთაგანია, რომელიც განსაზღვრავს ორგანიზმის ზრდასა და განვითარებას, ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის დონეს, მრავალი არასასურველი ფაქტორის ზემოქმედების მიმართ იმუნიტეტის ხარისხს. მას უდიდესი 

მითი და სინამდვილე მარილთან დაკავშირებით

მითი 1: ჩემს ულუფას დამატებით მარილს არ ვამატებ, ამდენად, მარილის ჭარბ რაოდენობას არ მოვიხმარ.

სინამდვილე: მოხმარებული მარილის თითქმის 75%-ს ადამიანები  იმ პროდუქტებიდან ღებულობენ, რომლებსაც ყოველდღიურად მიირთმევენ, როგორიცაა პური, ყველი და სხვა მზა პროდუქტები, ასე რომ, ადამინების უმრავლესობა მარილის ჭარბ რაოდენობას მოიხმარს გაცნობიერების გარეშე.

მარილის ჭარბი მოხმარება ბავშვებში

ცნობილია, რომ მარილის ჭარბი მოხმარება მოზრდილ პირებში დაკავშირებულია წნევის მომატებასთან. ანალოგიური მტკიცებულებები არ მოიპოვება ბავშვების დღიურ რაციონში მარილის დიდი რაოდენობით არსებობის სადემონსტრაციოდ ისეთი დაავადებების განვითარების მხრივ, როგორიცაა არტერიული ჰიპერტენზია, რესპირატორული დაავადებები, მ.შ.ბრონქული ასთმა, კუჭის კიბო, სიმსუქნე.

მთავრობის დადგენილება #169

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის დადგენილება №169 C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

მოწოდება - პრესრელიზი - საქართველოში C და B ჰეპატიტის გავრცელების ეროვნულ პოპულაციური (მოსახლეობის) კვლევა მიმდინარეობს

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებთან ერთად ახორციელებენ საქართველოში C და B ჰეპატიტის გავრცელების ეროვნულ პოპულაციურ (მოსახლეობის) კვლევას, რომელიც C ჰეპატიტის ელიმინაციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია.

მიგრანტთა ჯანმრთელობის კვლევა

მიგრანტთა ჯანმრთელობის კვლევა

მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემების არსებული მდგომარეობის შეფასება საქართველოს დუშეთისა და მარნეულის რაიონებში

 

მთავრობის განკარგულება #1550

ჰეპატიტების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოში C ჰეპატიტზე სკრინინგის კვირეულის ჩატარების თაობაზე

მთავრობის დადგენილება #337

"სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის #145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

მთავრობის დადგენილება #338

"ქვეყანაში სიღატაკის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის #169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მთავრობის დადგენილება # 468

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდის და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ

მთავრობის განკარგულება #1974

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის ფარგლებში, სკრინინგული კვლევებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის თაობაზე

მოსახლეობის სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვა-გამოკვლევები 26-27.09.2015

სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ორგანიზებით, 26-27 სექტემბერს ჩატარდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთსა და სოფელ ბალიჭში მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვა-გამოკვლევები.

მოსახლეობის სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვა-გამოკვლევები

სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 19-20 და 26-27 სექტემბერს ტარდება დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (დიდი დმანისი, ვარდისუბანი) და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთსა და სოფელ ბალიჭში მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვა-გამოკვლევები.

მოსახლეობის ნებაყოფლობითი C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისათვის მობილური ამბულატორიების გადაცემა 09.11.2015

2015 წლის 9 ნოემბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია - აქცია თემაზე მოსახლეობის ნებაყოფლობითი C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი და ზიანის შემცირების 

მოსახლეობის ნებაყოფლობითი C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისათვის მობილური ამბულატორიების გადაცემა 09.11.2015

2015 წლის 9 ნოემბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია - აქცია თემაზე მოსახლეობის ნებაყოფლობითი C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი და ზიანის შემცირების 

მოსახლეობის ნებაყოფლობითი C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი

 

მოსახლეობის უფასო, ნებაყოფლობითი სკრინინგი C ჰეპატიტზე
მოსახლეობის უფასო, ნებაყოფლობითი სკრინინგი C ჰეპატიტზე

„საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის ფარგლებში, სკრინინგული კვლევებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №1974 განკარგულების საფუძველზე დამტკიცებული საყოველთაო სკრინინგის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა ეძლევა  ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დკსჯეც - ის ცენტრის ლაბორატორიებში შემდეგ მისამართებზე:

მოძრაობა წესების დარღვევის გარეშე

ჯანდაცვის ექსპერტების განმარტებით ისეთი რეგულარული ფიზიკური აქტივობა, როგორიცაა ფეხით სიარული, მკვეთრად ამცირებს გულის დაავადებების, კიბოს, დიაბეტის, სიმსუქნის განვითრების ალბათობას. თუმცა, მეორეს მხრივ, მსოფლიოში უამრავი ადამიანის სიკვდილის და ინვალიდობის მიზეზი სწორედ რომ ფეხით სიარული ხდება.[i]

მალვინა ჯავახაძის ლექცია
მთავრობის განკარგულება №2567

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 ნოემბრის N 2567 განკარგულება სურსათში ინდუსტრიული ტრანსიზომერული ცხიმების რეგულირებასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმისა და შესაბამისი ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე

მთავრობის დადგენილება # 660

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბერის №660 დადგენილება 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

მე ვირჩევ ჯანსაღი ცხოვრების წესს!

ფიქრობ, რომ თამბაქოს მავნებლობაზე  ყველაფერი იცი?! ცდები!

იცოდი?

•  თამბაქოში 7000-მდე მავნე ნივთიერებაა, მათ შორის დარიშხანი, ციანიდი, პოლონიუმ-210  და ტყვია- 210 (ორი უძლიერესი რადიოაქტიური ნივთიერება);

• ადამიანი, რომელიც დღეში კოლოფნახევარ სიგარეტს ეწევა, წელიწადში გულმკერდის არეში დაახლოებით 300 რენტგენის  ტოლფას დასხივებას ღებულობს,

მთავრობის დადგენილება # 412

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 იანვრის N 412 დადგენილება "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების შესახებ

მთავრობის დადგენილება # 336

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №336 ინფექციურ დაავადებებზე, მათ შორის, განსაკუთრებით საშიში პათოგენებით გამოწვეულ დაავადებებზე, ეპიდზედამხედველობის ინტეგრირებული ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების წესის დამტკიცების შესახებ

მენინგოკოკცემია

რა არის მენინგოკოკცემია?

მენინგოკოკცემია (მენინგოკოკური სეფსისი)_მენინგოკოკით (Neiseria Meningitidis) გამოწვეული ინფექციის გენერალიზებული ფორმაა, რომელიც ხასიათდება მწვავე სეპტიცემიის სიმპტომების გამოვლინებით, ინფექციურ-ტოქსიური შოკისა და თრომბოჰემორაგიული სინდრომის განვითარებით. შესაძლოა მიმდინარეობდეს (მენინგიტ-მენინგოკოქცემია) შერეულიფორმით.

მარილის შესახებ ინფორმირებულობის ზრდის კვირეული: 29 თებერვალი – 6 მარტი, 2016

მსოფლიო აქტივობა: “მარილი და ჯანმრთელობა“-ს მისიის ძირითადი გზავნილი ერთგვარად ეხმაურება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგულაციას მარილის მოხმარების დღიური ნორმის შესახებ, რაც 6 გრამს შეადგენს და ბევრად ნაკლებია პოპულაციათა უმრავლესობაში მარილის მოხმარების მაჩვენებელზე.

მარილის შესახებ ინფორმირებულობის ზრდის კვირეული: 29 თებერვალი – 6 მარტი, 2016

მსოფლიო აქტივობა: “მარილი და ჯანმრთელობა“-ს მისიის ძირითადი გზავნილი ერთგვარად ეხმაურება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგულაციას მარილის მოხმარების დღიური ნორმის შესახებ, რაც 6 გრამს შეადგენს და ბევრად ნაკლებია პოპულაციათა უმრავლესობაში მარილის მოხმარების მაჩვენებელზე.

მსოფლიო თამბაქოს გარეშე 31.05.2016

2016 წლის 31 მაისს სასტუმრო „თბილისი რუმსში“  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (NCDC) ორგანიზებით გაიმართა „მსოფლიო თამბაქოს გარეშე“ დღისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია სლოგანით მსოფლიო თამბაქოს გარეშე - მოვემზადოთ სადა შეფუთვისათვის.

მაიკლ ბლუმბერგი გახდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) გლობალური ელჩი არაგადამდები დაავადებების საკითხში

2016 წლის 17 აგვისტოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაიკლ ბლუმბერგი, ფილანტროპი და ყოფილი სამგზის ნიუ იორკის მერი, არაგადამდები დაავადებების საკითხში გლობალურ ელჩად დასახელდა.

მთავრობის განკარგულება №1704

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აგვისტოს განკარგულება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინიაციის 2016-2000 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე

მიკრო ნუტრიენტები

საკვები დანამატი — ნივთიერება ან ნივთიერებათა ნარევი, რომლებიც ეძლევა პროდუქტს მომზადების სხვადასხვა ეტაპზე, რათა გააუმჯობესოს მისი ხარისხი, გემო, დაცვა და კონსერვაცია.

მარილის ჭარბიმოხმარების შემცირების ეროვნული სტრატეგია
მოლდოვის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ვიზიტი ცენტრში 02.03.2017

2016 წლის 2 მარტს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში სტუმრად იმყოფებოდა მოლდოვის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ალიონა სერბულენკო. ვიზიტის დროს ქალბატონ ალიონას ცენტრის ხელმძღვანელმა პირებმა გააცნეს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები. ასევე, მოხდა გამოცდილების გაზიარება.

მრავალი გზა არსებობს, რომ ,,იცხოვრო გონივრულად და გქონდეს ჯანმრთელი პირის ღრუ“ - განეწყვე ჯანსაღი ცხოვრებისათვის, მიიღე სწორი გადაწყვეტილებები
მოლდოვის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ვიზიტი ცენტრში 02.03.2017

2016 წლის 2 მარტს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში სტუმრად იმყოფებოდა მოლდოვის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ალიონა სერბულენკო. ვიზიტის დროს ქალბატონ ალიონას ცენტრის ხელმძღვანელმა პირებმა გააცნეს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები. ასევე, მოხდა გამოცდილების გაზიარება. 

მსოფლიო დღე თამბაქოს გარეშე

ყოველწლიურად, 31 მაისს, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და მისი პარტნიორები აღნიშნავენ მსოფლიო დღეს თამბაქოს გარეშე. ამ დღეს ძირითადი ყურადღება ეთმობა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ, თამბაქოს გამოყენებით გამოწვეულ რისკებს და ეფექტური პოლიტიკის გატარების უზრუნველყოფას, რომელიც მიმართულია თამბაქოს მოხმარების შემცირებისკენ.

მობილური აპლიკაცია

„თავს ვანებებ“ სმარტფონის უფასო აპლიკაციაა, რომელიც ეხმარება მწეველს მართოს თამბაქოს მოხმარების სურვილი და განწყობა და ასევე აკონტროლოს მოწევისათვის თავის დანებების პროგრესი.

მოძრაობა ჯანმრთელი საქართველოსთვის - მოძრაობა C ჰეპატიტის გარეშე 10.07.2017
2017 წლის 10 ივლისს  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე მოძრაობა ჯანმრთელი საქართველოსთვის - მოძრაობა C ჰეპატიტის გარეშე.
მუნი

მუნი (ბღერი (scabies)) - ადამიანის კონტაგიოზური პარაზიტული დაავადება, რომელიც ხასიათდება ძლიერი ინტენსიური ქავილით; დაავადების გამომწვევია ბღერის ტკიპა Sarcoptes scabiei var. hominis.

მოზარდთა ჯანმრთელობა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს  განმარტებით  მოზარდობის პერიოდს მიეკუთვნება10-19 წლის ასაკობრივი ჯგუფი. 

მსოფლიოში 1.2 მილიარდი ახალგაზრდაა, რაც მთლიანი მოსახლეობის 1/6 შეადგენს. 

მსხვილი და სწორი ნაწლავების კიბოს გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 2015

-

მარბურგის ცხელება

1.ზოგადი მიმოხილვა - მარბურგის ცხელება მწვავე ვირუსული ჰემორაგიული ინფექციაა, რომელიც მკურნალობის გარეშე, როგორც წესი,  ფატალურად მთავრდება. ამ დაავადების დიდი აფეთქებები დიწყო ერთდროულად მარბურგში, ფრანკფურტში (გერმანია) და ბელგრადში (სერბია) 1967 წელს.

მალარია
მენინგოკოკური ინფექცია

მენინგოკოკური ინფექცია - მწვავე ინფექციური დაავადებაა, რომლის გამომწვევია მენინგოკოკი (Neiseria Meningitidis)  და  მიმდინარეობს სხვადასხვა კლინიკური გამოვლინებით, დაწყებული უსიმპტომო მტარებლობით და ნაზოფარინგიტით, გენერალიზებული ფორმების (მენინგოკოკური მენინგიტი/მენინგოეცეფალიტი და მენინგოკოკცემია) ჩათვლით. 

მოციმციმე არითმია

გულის მსოფლიო დღე  ყოველი წლის 29 სექტემბერს აღინიშნება. ეს დღე  გულ-სისხლძარღვთა დაავადების (გსდ) წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს ითვალისწინებს, რომლებშიც   მონაწილეობა  ყველას შეუძლია. 

მემორანდუმი 12.10.2017

2017 წლის 12 ოქტომბერს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაფორმდა ხელშეკრულება პროექტის განხორციელების შესახებ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს შორის. პროექტის მიზანია, მიგრანტებზე ფოკუსირებული მიდგომის საფუძველზე შეიმუშაოს სასაზღვრო მექანიზმები აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის პრევენციის, გამოვლენისა და მკურნალობაში ჩართვის ხელშესაწყობად სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მობილურ მოსახლეობაში.