პირის ღრუს დაავადებები

1)   რას წარმოადგენს პირის ღრუს დაავადებები?

პირის ღრუს დაავადებებს  მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ გლობალურ ავადობაში, მათი გავრცელება და სიმძიმე  დამოკიდებულია ეკონომიკურ, სოციალურ, ქცევით და გარემო ფაქტორებზე. პირის ღრუს პათოლოგიებიდან ოდითგანვე ყველაზე გავრცელებული იყო კარიესი და პარადონტოზი. 

პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში

2014 წლის პირველ ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოსთან და აშშ-ის ელჩ რიჩარდ ნორლანდთან ერთად „რიჩარდ გ.ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს“ ესტუმრა. მთავრობის მეთაურს ცენტრის საქმინობის შესახებ ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრმა 

პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი რიჩარდ გ.ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში 01.10.2014

პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი რიჩარდ გ.ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში 01.10.2014

პროფესიული ჯანდაცვა

BSL-3 და BSL-2  ლაბორატორიაში მომუშავე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ვაქცინირებულები არიან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის  თანამშრომელთა ვაქცინაციის ბიოუსაფრთხოების პროგრამის შესაბამისად. 
BSL-3 და BSL-2პათოგენებთან მომუშავე ყველა თანამშრომელი იმყოფება სამედიცინო კონტროლის ქვეშ (სამედიცინო შემოწმება ტარდება წელიწადში ერთხელ).

ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს  ლაბორატორიის თანამშრომელთა რესპირატორული სისტემის დაცვის პროგრამა.

პეტიცია

წინასიტყვაობა

საქართველო თამბაქოს მოხმარების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავეა ევროპის რეგიონის ქვეყნებს შორის.

პროფესიული ტესტირება

ლუგარის ცენტრში რამოდენიმე ლაბორატორიაა, რომელიც აკრედიტებულია

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და სისტემატიურად მონაწილეობს პროფესიულ

ტესტირებებში.

I. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული

ცენტრის (დკსჯ&ეც) ბაზაზე 2006 წლიდან ფუნქციონირებს გრიპის ლაბორატორია.

2007 წლიდან იგი აღიარებულია საქართველოს გრიპის ნაციონალურ ცენტრად

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიერ. იგი მონაწილეობს

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ხარისხის გარე

კონტროლის შეფასების პროგრამებში: ყოველწლიურად იღებს პროფესიულ პანელს

ტესტირებისთვის. გრიპის ვირუსის იზოლატები და/ან დადებითი ნიმუშები

ყოველწლიურად იგზავნება ლონდონში, ჯანმოს გრიპის კოლაბორაციულ ცენტრში,

დადასტურებისა და შემდგომი დეტალური კვლევებისათვის. ლაბორატორიის

მუშაობის და შესაძლებლობების შეფასება ჯანმო-ს ექსპერტების ადგილზე ვიზიტით

ან დისტანციურად სტანდარტიზებული კითხვარების საშუალებით.

პირადი ჰიგიენის წესები ბავშვებისათვის

ხელების დაბანა - ინფექციური დაავადებებისაგან თავდაცვის ყველაზე მარტივი და ეფექტური საშუალება

უკვე ვიცით, რომ ისეთი საშიში დაავადებებით, როგორიცაა: ენტეროვირუსული მენინგიტი, A ვირუსული ჰეპატიტი, სალმონელოზი, დიზინტერია, ამებიაზი, გრიპი, სხვადასხვა პარაზიტული დაავადებები, ჰელმინთები და სხვა, ადამიანი ინფიცირდება: ჭუჭყიანი ხელებით, დაბინძურებული საკვებითა და სასმელი წყლით, გაურეცხავი ბოსტნეულითა და 

პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორი ICPC-2

მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ ინსტრუმენტს პირველადი ჯანდაცვისა და საოჯახო მედიცინის კლინიკური ინფორმაციის მოსაწესრიგებლად პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ICPC) წარმოადგენს. პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორი შემუშავებულია ოჯახის ექიმთა მსოფლიო ორგანიზაციის (WONCA) საერთაშორისო კლასიფიკაციების კომიტეტის (WICC) მიერ 1987 წელს.  სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებს ერთი კლასიფიკატორის გამოყენებით სამედიცინო მომსახურების სამი ძირითადი ელემენტის კლასიფიცირების საშუალება ეძლევათ; ეს არის მიმართვის მიზეზები (RFE), დიაგნოზები ან პრობლემები და სამედიცინო მომსახურების პროცესი. ელემენტებს შორის არსებული კავშირის მეშვეობით შესაძლებელია კატეგორიზაცია მიმართვის მომენტიდან მის დასრულებამდე. ICPC–ის ყველა თავი მხოლოდ სხეულის სისტემების მიხედვით არის დალაგებული იმ პრინციპით, რომ ეტიოლოგიასთან შედარებით ლოკალიზაციას უპირატესობა გააჩნია. თითოეულ თავში შემავალი კომპონენტები კლასიფიცირებისათვის განკუთვნილ სამივე ელემენტთან მიმართებაში საკმარისი სპეციფიკურობით არის განსაზღვრული, მათი სიმეტრიული სტრუქტურა და სიხშირე დათვლის საშუალებას იძლევა თითოეული თავის მიხედვით, რაც ჩანაწერების ხელით შევსების შემთხვევაშიც კი ამ სისტემას ადვილად გამოყენებადს ხდის.

პნევმოკოკური ვაქცინა
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

პროგრამის მიზანია დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

1. სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას, კერძოდ:

•  დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევას მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში;

• სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაციასა და შეფასებას;

• პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავებას კონკრეტული საწარმოსათვის;

• დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრას მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით;

• საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლებას პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;

• ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლებას.

2. ევროასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად შესაბამისი საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის მომზადება. 

პნევმოკოკური მენინგიტი

რა არის პნევმოკოკური მენინგიტი?

მენინგიტი არის თავისა და ზურგის ტვინის გარსების ანთება. პნევმოკოკური მენინგიტი პნევმოკოკური ინფექციის მძიმე ფორმაა, გამომწვევია პნევმოკოკი (Streptococcus Pneumoniae).

პროსტატის კიბო

მსოფლიოში პროსტატის კიბო მეოთხე ყველაზე გავრცელებული ონკოლოგიური დაავადებაა, ხოლო მამაკაცთა შორის ის მეორე ადგილზეა. ექსპერტთა შეფასებით, 2012 წელს 1.1 მლნ. მამაკაცი იყო დიაგნოზირებული პროსტატის კიბოთი, რაც მამაკაცებში გამოვლენილ ონკოლოგიურ დაავადებათა 15%-ს შეადგენს; 

პოლიომიელიტის ზედამხედველობა გარემოში, 2014
პკვ 1
პკვ 2
პკვ 3
პილოტური ტრენინგი - კლინიკური მიკრობიოლოგიისა და ბიოუსაფრთხოების საკითხები 16-20.02.2015

2015 წლის 16-20 თებერვალს  დავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის და ამერიკის კლინიკური პათოლოგიის საზოგადოების (ASCP) ორგანიზებით, აშშ საფრთხის შემცირების სააგენტოს (DTRA) 

პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში 01.10.2014

201წლის პირველ ოქტომბერს  პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოსთან და აშშ-ის ელჩ რიჩარდ ნორლანდთან ერთად „რიჩარდ გ.ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს“ ესტუმრა. მთავრობის მეთაურს ცენტრის საქმინობის შესახებ ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრმა 

პოლიომიელიტისა და სხვა ენტეროვირუსების ლაბორატორია

კვლევითი სამუშაო

  • პოლიომიელიტისა და სხვა ენტეროვირუსების ლაბორატორია აკრედიტირებულია ჯანმოს მიერ და 2002 წლიდან საქართველოს ნაციონალური  ლაბორატორიის სტატუსით ჩართულია ჯანმოს პოლიომიელიტის კვლევითი ლაბორატორიების გლობალურ ქსელში. ლაბორატორია ყოველწლიურად  აკრედიტაციის  მისაღებად ასრულებს ჯანმოს მიერ გამოგზავნილი  პროფესიული ტესტს და ავსებს  სპეციალურ  ფორმას  შესრულებული სამუშაოს რაოდენობისა და ხარისხის შესახებ. პერიოდულად წარმოებს უშუალო ინსპექცია ჯანმოს  სპეციალისტების  მიერ.  ჯანმოს ევროპის რეგიონის ოფისს კვირაში ერთხელ ელექტრონული სახით მიეწოდება  ანგარიში.
  • კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს საქართველოში მწვავე დუნე დამბლების ზედამხედველობის ლაბორატორიული უზრუნველყოფა და გარემოს სინჯების კვლევა პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსის  დასადასტურებლად.
პრესკონფერენცია - თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის ძალაში შესვლის 10 წლის იუბილე 02.03.2015

2015  წლის  2 მარტს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

პილოტური ტრენინგი - კლინიკური მიკრობიოლოგიისა და ბიოუსაფრთხოების საკითხები 16-20.02.2015

2015 წლის 16-20 თებერვალს  დავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის და ამერიკის კლინიკური პათოლოგიის საზოგადოების (ASCP) ორგანიზებით, აშშ საფრთხის შემცირების სააგენტოს (DTRA) მხარდაჭერით ერთობლივი ბიოლოგიური ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში

პრესკონფერენცია - თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის ძალაში შესვლის 10 წლის იუბილე 02.03.2015

2015  წლის 2 მარტს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

პირის ღრუს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე

პირის ღრუს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე ყოვეწლიურად 20 მარტს აღინიშნება. მისი მიზანია პირის ღრუს ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი კბილების მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება.

პირის ღრუს ჯანმრთელობაში ჩადებული ინვესტიცია ჯანმრთელობის საწინდარია!

მიუხედავად მნიშვნელოვანი მიღწევებისა პირის ღრუს ჰიგიენის სფეროში, პირის ღრუს ორგანოებისა და ქსოვილების პათოლოგიების პრევენცია და კონტროლი კვლავ რჩება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის აქტუალურ თემად მსოფლიოში. პირის ღრუს დაავადებებს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ გლობალურ ავადობაში, მათი გავრცელება და სიმძიმე დამოკიდებულია ეკონომიკურ, სოციალურ, ქცევით და გარემო ფაქტორებზე. პირის ღრუს პათოლოგიებიდან ოდითგანვე ყველაზე გავრცელებული იყო კარიესი და პარადონტოზი. მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებშიც კი, კბილის კარიესი აღენიშნება მოსწავლეების 60–90%–სა და მოზრდილთა უმრავლესობას.

პირის ღრუს ჯანმრთელობა და სწავლა

პირის ღრუს ჯანმრთელობის დაბალ ხარისხს შეიძლება ჰქონდეს საზიანო ეფექტი ბავშვთა ცხოვრების ხარისხზე, სწავლაში მოსწრებასა და ცხოვრებისეულ წარმატებაზე. მსოფლიოში მილიონობით ბავშვს ყოველდღიურად აწუხებს კბილის ტკივილი, დენტალური ქრონიკული აბსცესი, ღეჭვის გაძნელება, უხერხულობა დაზიანებული კბილების გამო, სწავლისა და თამაშისაგან დისტანცირება.

პირის ღრუს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე

პირის ღრუს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე ყოვეწლიურად 20 მარტს აღინიშნება. მისი მიზანია პირის ღრუს ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი კბილების მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება.[1]

პირის ღრუს მდგომარეობა გავლენას ახდენს როგორც ზოგად ჯანმრთელობაზე, ასევე  სიცოცხლის ხარისხზე. როდესაც პირის ღრუ ჯანმრთელია, ადამიანი დაცულია ღრძილების დაავადებებისგან, კბილების დაკარგვისგან, პირის ღრუსა თუ ყელის კიბოსგან, ასევე, პირის ღრუს სხვა დაავადებებისაგან, რომლებიც ადამიანს ხელს უშლის  კბეჩისას, ღეჭვაში, მეტყველებაში, რაც, საბოლოო ჯამში, უარყოფითად აისახება მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე.[2]

პრესკონფერენცია - ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე 07.04.2015

2015 წლის 7 აპრილს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

მიმდინარე წლის 29 აპრილს თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მე-11 კლასის 16 წლის მოსწავლეს დაუდგინდა ფილტვის ტუბერკულოზი. შემთხვევის შესახებ დკსჯეც-ს და ქალაქის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურს ეცნობა 1 მაისს. აღნიშნული შემთხვევა გახდა საკმაოდ რეზონანსული, ამიტომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

პრესკონფერენცია - ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღე 19.05.2015

2015 წლის 19 მაისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღე.

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

2015 წლის  9 ივლისს  12:00 საათზე  სასტუმროში „რედისონ ბლუ ივერია“ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით (NCDC) და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით გაიმართება კონფერეცია

პრესკონფერენცია - C ჰეპატიტის სკრინინგის ორკვირეულის შედეგები 10.08.2015

2015 წლის 10 აგვისტოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა  პრესკონფერენცია  

 
პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

ჰეპატიტების მსოფლიო სამიტი ბიძგს აძლევს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციას

2015 წლის 2 სექტემბერი გლაზგო - ჰეპატიტების პირველი მსოფლიო სამიტის მონაწილენი მოუწოდებენ ქვეყნებს ეროვნული პროგრამების განვითარებისკენ, რათა მოხდეს ვირუსული ჰეპატიტების, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემის, საბოლოო ელიმინაცია.

პოლიომიელიტი - ძირითადი ფაქტები

ძირითადი ფაქტები 

  • პოლიომიელიტით ავადდებიან ძირითადად 5 წლამდე ასაკის ბავშვები.   
  • 200 ინფიცირებულიდან ერთი შემთხვევა მთავრდება შეუქცევადი დამბლით. პარალიზური პოლიომიელიტის შემთხვევათა 5%-დან 10%- მდე მთავრდება ლეტალური გამოსავლით, რაც გამოწვეულია სასუნთქი კუნთების ფუნქციის მოშლით.
  • 1988 წლიდან 2013 წლამდე პოლიომიელიტის შემთხვევათა რაოდენობა შემცირდა 99%-ით,  350 000 სავარაუდო შემთხვევა - 416 შეტყობინებულ შემთხვევამდე. შემცირება არის  დაავადების ერადიკაციისკენ მიმართული გლობალური ძალისხმევის  შედეგი. 
პოლიომიელიტი - ძირითადი ფაქტები

ძირითადი ფაქტები 

  • პოლიომიელიტით ავადდებიან ძირითადად 5 წლამდე ასაკის ბავშვები.   
  • 200 ინფიცირებულიდან ერთი შემთხვევა მთავრდება შეუქცევადი დამბლით. პარალიზური პოლიომიელიტის შემთხვევათა 5%-დან 10%- მდე მთავრდება ლეტალური გამოსავლით, რაც გამოწვეულია სასუნთქი კუნთების ფუნქციის მოშლით.
  • 1988 წლიდან 2013 წლამდე პოლიომიელიტის შემთხვევათა რაოდენობა შემცირდა 99%-ით,  350 000 სავარაუდო შემთხვევა - 416 შეტყობინებულ შემთხვევამდე. შემცირება არის  დაავადების ერადიკაციისკენ მიმართული გლობალური ძალისხმევის  შედეგი. 
პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი - ჰეპატიტების მსოფლიო სამიტი ბიძგს აძლევს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციას
პროექტის MediPIET პირველი ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია

ევროკავშირის პროექტის MediPIET პირველი ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, სკოპიე, მაკედონია.

პოლიომიელიტის ნაციონალურმა ლაბორატორიამ ჯანმო-ს ტესტირება წარმატებით გაიარა

2015 წელს პირველად ჩატარდა  ევროპის რეგიონის  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პოლიომიელიტის   ლაბორატორიული ქსელის  ვირუსის  გამოყოფის   პროფესიული ტესტირება ახალი ალგორითმით,რომელიც ითვალისწინებს  ადრე  განსაზღვრული  ვადის -21 დღის შემცირებას 14 დღემდე  და ჯანმო-ს შემუშავებული

პარიზის ხელშეკრულება კლიმატის ცვლილების შესახებ

მიმდინარე წლის დეკემბერში პარიზში გაიმართა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის 21-ე სესია, სადაც მიიღეს კლიმატის ცვლილების კონვენციის ახალი ხელშეკრულება. მსოფლიოს 195 ქვეყნის ლიდერებმა პარიზში დაწყებული კლიმატის ცვლილების სამიტით ამბციური გეგმის განხორციელებას ჩაუყარეს საუძველი. სახელმწიფოებისა და მთავრობების ხელმძღვანელებმა ერთმანეთს მოუწოდეს, რომ ეკონომიკა წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულობისგან გაათავისულონ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მსოფლიო „კრიტიკულ სიტუაციაში იმყოფება.“

პირველადი დახმარება ეპილეფსიური კრუნჩხვის დროს

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვითმსოფლიოში ეპილეფსია 50 მილიონ ადამიანს აქვს. 10-დან 1 ადამიანს კი  ცხოვრების რომელიმე ეტაპზე შესაძლოაგამოუვლინდეს ეს დაავადება[i].

პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა (პნევმო/PCV)
იცავს დაავადებისგან

 

პნევმოკოკური ინფექცია

 

ვაქცინის დოზა, ადმინისტრირების მეთოდი

 

ერთი საინექციო დოზა შეადგენს 0,5  მლ, აცრა კეთდება  კუნთში, 2 წლამდე ასაკში - ბარძაყის ანტეროლატერალურ ზედაპირზე, შუა მესამედში.

 

ნამდვილი უკუჩვენებები. ვაქცინაცია არ ტარდება.

 

მძიმე ალერგიული  რეაქცია  ვაქცინის წინა დოზაზე ან ვაქცინის კომპონენტზე გაფრთხილება ზომიერი ან მძიმე მწვავე დაავადება ტემპერატურით და/ან მის გარეშე - გადადეთ  ვაქცინაცია
გამოჯანმრთელებამდე!

 

ცრუ უკუჩვენებები. ვაქცინაცია ტარდება.

 

მცირედ ან ზომიერად გამოხატული ადგილობრივი რეაქცია ვაქცინის წინა დოზაზე;
პერინატალური ენცეფალოპათია;
სტაბილური  ნევროლოგიური მდგომარეობა (მათ შორის ცერებრალური დამბლა, განვითარების და/ან გონებრივი ჩამორჩენილობა, კარგად კონტროლირებადი კრუნჩხვები);
ანემია, ქრონიკული  ტონზილიტი, ოტიტი;
თიმუსის  ჩრდილის გადიდება;
ალერგია, ასთმა,  პოლინოზი, ეკზემა, დიათეზი;
განვითარების მანკები, ფერმენტოპათია;
დისბაქტერიოზი;
ადგილობრივი ხმარების სტეროიდები, ანტიმიკრობული პრეპარატები;
ჰიპოტროფია;
დიარეა (ინტოქსიკაციის გარეშე);
ინფიცირებულ პირთან კონტაქტი და/ან გადატანილი ინფექციური დაავადება ახლო წარსულში;
დღენაკლულობა და/ან მცირე წონა (>2000 გრ);
სეფსისი  ანამნეზში;
აუტოიმუნური დაავადება (წითელი მგლურა, რევმატიული  ართრიტი);
ახალშობილთა ჰემოლიზური  დაავადება;
მკურნალობას დაქვემდებარებული ეპილეფსია;
ორსულობა - დედა და/ან სხვა ახლო კონტაქტი;
ბუნებრივი ან ხელოვნური კვება;
რეციპიენტის რეპროდუქციული ასაკი.

 პოლიომიელიტის ორალური ვაქცინა (ოპვ/OPV)
იცავს დაავადებისგან

 

პოლიომიელიტი

 

ვაქცინის დოზა, ადმინისტრირების მეთოდი

 

ერთი დოზა შეადგენს  2 წვეთს,  ვაქცინის ადმინისტრირება ხდება ორალურად (პირის ღრუში ჩაწვეთებით

 

ნამდვილი უკუჩვენებები. ვაქცინაცია არ ტარდება.

 

მძიმე ალერგიული რეაქცია ვაქცინის  წინა დოზაზე ან ვაქცინის კომპონენტზე;

აივ ინფექცია  კლინიკური ნიშნებით;

თანდაყოლილი  იმუნოდეფიციტები;

ხანგრძლივი იმუნოსუპრესორული თერაპია;

ორსულობა (თუ არ არის სხვა უკუჩვენება შესაძლებელია ჩატარდეს იპვ-ით).

 

გაფრთხილება

 

ბავშვები  დადასტურებული, თანდაყოლილი  იმუნოდეფიციტით აივ ჩათვლით იცრებიან  ინაქტივირებული პოლიო ვაქცინით (იპვ) საშუალო სიმძიმის ან მძიმე მწვავე დაავადება ტემპერატურით და/ან მის გარეშე - გადადეთ ვაქცინაცია გამოჯანმრთელებამდე

 

ცრუ უკუჩვენებები. ვაქცინაცია ტარდება.

 

მცირედ ან ზომიერად გამოხატული ადგილობრივი რეაქცია ვაქცინის  წინა დოზაზე;
პერინატალური  ენცეფალოპათია;
სტაბილური ნევროლოგიური მდგომარეობა (მათ შორის ცერებრალური  დამბლა, განვითარების და/ან გონებრივი ჩამორჩენილობა, კარგად კონტროლირებადი კრუნჩხვები);
ანემია,  ქრონიკული ტონზილიტი,  ოტიტი;
თიმუსის ჩრდილის გადიდება;
ალერგია,  ასთმა,  პოლინოზი,  ეკზემა, დიათეზი;
განვითარების მანკები, ფერმენტოპათია;
დისბაქტერიოზი;
ადგილობრივი ხმარების  სტეროიდები, ანტიმიკრობული პრეპარატები;
ჰიპოტროფია;
დიარეა (ინტოქსიკაციის გარეშე);
ინფიცირებულ პირთან კონტაქტი და/ან გადატანილი ინფექციური დაავადება ახლო წარსულში;
დღენაკლულობა და/ან მცირე წონა (>2000 გრ);
სეფსისი ანამნეზში;
აუტოიმუნური  დაავადება (წითელი მგლურა, რევმატიული ართრიტი);
ახალშობილთა  ჰემოლიზური დაავადება;
მკურნალობას  დაქვემდებარებული ეპილეფსია;
ორსულობა - დედა და/ან სხვა ახლო კონტაქტი;
ბუნებრივი ან ხელოვნური კვება;
რეციპიენტის რეპროდუქციული  ასაკი.

 პოლიომიელიტი
გამომწევი  ვირუსი

 

დაავადებას იწვევს პოლიოვირუსები. ძლიერ კონტაგიოზური და პოტენციურად ფატალური დაავადებაა, რომელიც  არ  ექვემდებარება მკურნალობას.ამჟამად, დასკვნით ფაზაშია 1988  წელს დაწყებული პოლიომიელიტის ერადიკაციის ინიციატივა, რომლის  ფარგლებში 2002  წელს საქართველო სერთიფიცირებულია როგორც პოლიომიელიტისგან თავისუფალი ტერიტორია.

 

გადაცემის გზები

 

ფეკალურ-ორალური (ძალზე იშვიათად წვეთოვანი)

 

სიმპტომები

 

ინფიცირებულების უმრავლესობას (70-ს 100-დან)  ვიზუალური სიმპტომები  არ უყალიბდება. მხოლოდ  ¼-ს უვითარდება სურდოს მაგვარი  სიმპტომები – ყელის ტკივილი, ცხელება,  დაღლილობა, გულისრევა, თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი. სიმპტომები, ჩვეულებრივ, 2-5  დღე გრძელდება  და თავისით გაივლის.

 

გართულებები

 

შესაძლებელია  განვითარდეს თავის და/ ან ზურგის ტვინის დაზიანებასთან დაკავშირებული სიმპტომები – პარესთეზია, მენინგიტი (1 შემთხვევა 25 ინფიცირებულიდან), დამბლა (200 ინფიცირებულიდან ერთი შემთხვევა). დაავადების ტიპიური კლინიკური გამოვლინებაა  კიდურების მწვავე დუნე დამბლა,  რომელიც  არის მუდმივი და მისგან განვითარებული დეფორმაცია დაავადების ადეკვატური შედეგია. დაავადება აქტუალურია 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში

 

პნევმოკოკური ინფექცია
გამომწევი  ბაქტერია

 

გამომწვევია ბაქტერია პნევმოკოკი (Streptococcus Pneumoniae) რომელიც ჯანმრთელობისათვის სახიფათო  დაავადებების მიზეზი ხდება განსაკუთრებით მცირეწლოვან ბავშვებში.

 

გადაცემის გზები

 

გამომწვევი ვრცელდება  ინფიცირებულ ან მტარებელ პირთან უშუალო კონტაქტით, წვეთოვანი  გზით – ცხვირხახის ლორწოვანიდან ნერწყვის მოხვედრით  ჯანმრთელი ადამიანის სასუნთქ  გზებში

 

სიმპტომები

 

ცხელება,  შემცივნება, სუნთქვის გაძნელება, ხველება,  ტკივილი გულმკერდის  არეში (პნევმონია);
ცხელება,თავის ტკივილი,  ღებინება (მენინგიტი);
ცხელება,  შემცივნება (ბაქტერიემია).

 

გართულებები

 

პნევმონია, შუა ყურის ანთება, ბაქტერიემია, სინუსიტი, მენინგიტი (თავის და ზურგის ტვინის გარსების  ანთება). ამ უკანასკნელის განვითარების შემთხვევაში, დაავადება მიმდინარეობს საკმაოდ მძიმედ  და აუცილებელი  ხდება პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია. ამ დაავადებებიდან ზოგიერთს უწოდებენ  „ინვაზიურს“, რადგან გამომწვევი აღწევს იმ ორგანოში, რომელიც ჩვეულებრივ  არ შეიცავს  მიკრობს. მაგალითად,მიკრობი  შესაძლებელია მოხვდეს სისხლის  მიმოქცევის სისტემაში, გამოიწვიოს ბაქტერიემია თავის და ზურგის ტვინის გარშემო სითხეში  და ქსოვილებში, რაც თავის მხრივ იწვევს მენინგიტს. ამ შემთხვევაში დაავადება მიმდინარეობს საკმაოდ  მძიმედ  და შესაძლებელია დასრულდეს ფატალურად.

 

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი

პრესკონფერენცია - შავიზღვისპირა ზოლში სადეზინსექციო სამუშაოები იწყება 06.05.2016

საქართველოს შავიზღვისპირა საკურორტო ზოლში დაავადებათა გადამტანი მწერების (კოღოების) გავრცელების საწინააღმდეგო ფართომასშტაბიანი სადეზინსექციო სამუშაოები იგეგმება. ამ თემასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

2016 წლის 15 ივნისს 17:00 საათზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართება სისხლის დონორის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია.

პრესკონფერენცია - ჰეპატიტის მსოფლიო დღე 28.07.2016

2016 წლის 28 ივლისს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე ჰეპატიტის მსოფლიო დღე. 

პრესკონფერენცია - ჰეპატიტის მსოფლიო დღე 28.07.2016

2016 წლის 28 ივლისს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე ჰეპატიტის მსოფლიო დღე. 

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი
პროფესორ კარლ-კრისტიან ბერგმანის ლექცია 09.09.2016

2016 წლის 9 სექტემბერს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში ბერლინის უნივერსიტეტის (Charité – Universitätsmedizin Berlin) პროფესორმა ბატონმა კარლ-კრისტიან ბერგმანმა (Prof. Dr. med. Karl-Christian Bergmann) წაიკითხა ლექცია თემაზე: „ძველი“ და „ახალი“ ალერგოლოგია.

პერინატალური ჯანმრთელობის ანგარიში - მოკლე მიმოხილვა 2016

პერინატალური ჯანმრთელობის ანგარიში - მოკლე მიმოხილვა 2016

პერინატალური ჯანმრთელობის ანგარიში - მოკლე მიმოხილვა 2016

პერინატალური ჯანმრთელობის ანგარიში - მოკლე მიმოხილვა 2016

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

2017 წლის 10 თებერვალს 12:00 საათზე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლოსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართება პროექტის თამბაქოზე მოთხოვნის შემცირების მიზნით შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცების და აღსრულების მხარდაჭერა საქართველოში პრეზენტაცია

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი
2016 წლის 25 აპრილს 12:o0 საათზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის (EIW) აღსანიშნავად გაიმართება პრესკონფერენცია სლოგანით აცერი და დაიცავი
პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

2017 წლის 5 აპრილს 14:00 საათზე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა

პრესრელიზი

2017 წლის 11 მაისს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლოსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა საგზაო უსაფრთხოების მეოთხე გლობალური კვირეულისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია.

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

2017 წლის 16 მაისს 11:00 საათზე შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართება საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ინსტიტუციური გაძლიერება.

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

2017 წლის 17-21 ივლისს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის, ამერიკული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია „სმენის შეფასებისა და მართვის ეროვნული ცენტრის“, ფონდ „აი ია“-ს და შპს „კინდ-სმენას“ ერთობლივი ძალისხმევით, საერთაშორისო და სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში, იგეგმება ერთკვირიანი ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ბავშვთა ასაკის სმენის დარღვევების ადრეული გამოვლენის და ახალშობილთა სმენის სკრინინგის გაფართოების ხელშეწყობას.

პრესრელიზი

2017 წლის 2ივლისს 13:00 საათზე შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართება ბრიფინგი ჰეპატიტების მსოფლიო დღისადმი - 28 ივლისი მიძღვნილ კვირეულთან დაკავშირებით. 

პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

2017 წლის 28 ივლისს 10:00 საათზე სასტუმრო ,,ქორთიარდ მარიოტში“ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაიმართება კონფერენცია სახელწოდებით ჰეპატიტების მსოფლიო დღე.

პროსტატის კიბოს გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 2015

-

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი Vaccination schedule, Georgia, MoHLSA, order #01-57/n 19/11/2015

პოქსვირუსებით გამოწვეული დაავადებები

1. ზოგადი მიმოხილვა - მთელ მსოფლიოში გავრცელებული მწვავე ვირუსული დაავადებები, კანის პირველადი უმტკივნეულო (ზოგჯერ მტკივნეული) დაზიანებით, რომელიც პროგრესირებს პაპულიდან პუსტულამდე და წყლულამდე,   დაზიანება უფრო გამოხატულია კიდურებზე და სახეზე და ნარჩუნდება რამდენიმე კვირა (შესაძლოა 7-10 კვირა), ზოგჯერ ახლავს ცხელება  (>380C).

პროფესიული დაავადებები

ტერმინი "პროფესიული დაავადება" ან "სამუშაოსთან დაკავშირებული დაავადება"  მოიცავს ნებისმიერი დაავადებას, რომელიც, პირველ რიგში, სამუშაო საქმიანობიდან გამომდინარე რისკის ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად ვითარდება. სამუშაოსთან დაკავშირებული დაავადებები მრავლობითი მიზეზითაა განპირობებული, სადაც სამუშაო გარემოს  ფაქტორებმა შეიძლება საერიოზული როლი შეასრულონ გარემოს სხვა რისკ-ფაქტორებთან ერთად.

პრესკონფერენცია - აზიური ფაროსანა, 14.10.2017

2017 წლის 14 ოქტომბერს გაიმართა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი პრესკონფერენცია თემაზე აზიური ფაროსანა.

პრესკონფერენცია - აზიური ფაროსანა, 14.10.2017

2017 წლის 14 ოქტომბერს გაიმართა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი პრესკონფერენცია თემაზე აზიური ფაროსანა.

პრესრელიზი

2017 წლის 15 ნოემბერს, 13:00 საათზე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ველფეარ ფაუნდეიშენის“ ორგანიზებით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ახალშობილთა სმენის საყოველთაო სკრინინგი საქართველოში.

პრესრელიზი

2017 წლის 15 ნოემბერს 11:00 საათზე, სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაიმართება ეროვნული კონფერენცია  სახელწოდებით

                                     ადამიანის პაპილომავირუსის (აპვ )საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვა

პრესრელიზი

შიდსის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2017 წლის გაეროს შიდსის პროგრამა (UNAIDS) ახორციელებს კამპანიას „უფლება ჯანმრთელობაზე“, რომლიც ხაზს უსვამს აივ დადებითი და შიდსით დაავადებული ადამიანები, ისევე როგორც შიდსის მაღალი რისკის ჯგუფების ფუნდამენტურ უფლებებს ხელი მიუწვდებოიდეთ ხარისხიან პრევენციულ და სამკურნალო მომსახურებებზე.