ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

 

ბრძანება №01-2/ნ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის ბრძანება №01-2/ნ 

სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ

ბრძანება #01-57/ნ

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრისა და იმუნიზაციის მართვის წესების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #01-27/ნ, #01-14/ნ, #01-72ნ

ბრძანება #01-27/ნ, ცვლილებები - ბრძანება #01-14/ნ, ბრძანება #01-72ნ, ცვლილებები ბრძანებაში #01-27/ნ

ბრძანება #01-78/ნ

"პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების დამტკიცების შესახებ"საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 25 ივნისის N183/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ბრძანება # 01-14ნ

სამედიცინო სტატისტიკური ინფომაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 მაისის  N01-27/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #01--27-ნ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 23 მაისის ბრძანება №01-27/ნ ქ. თბილისი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ

ძალადაკარგულია, შეიცვალა ბრძანებით №01-2/ნ

ბრძანება N64/ნ

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ