ბრძანება № 01-168/ო

სსიპ -ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა კარიერული განვითარების წესისა და პირობების შესახებ

ბრძანება № 01-163/ო
„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 852მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 1341 მუხლისა და „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის 31 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად
ბრძანება N 06-57/ო

#06-57/ო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე რეაგირებისა და მზადყოფნის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-23/ო

„2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 26 იანვრის #06 -14/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-13/ო

სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირექტორს, გენერალური დირექტორის მოადგილეებს შორის უფლებამოსილების განაწილებისა და ზოგიერთ სტრუქტურული ერთეულისათვის ფუნქციების დელეგირების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-15/ო

დოკუმენტბრუნვის სქემის, ფულადი წახალისების ანგარიშგება/ანაზღაურების მექანიზმების და ანგარიშგებისათვის აუცილებელი ფორმების და მათი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-14/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-16/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 9 თებერვლის #06-14/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-152/ო

2016-2017 წლების გრიპის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მზადყოფნის მიზნით პასუხიმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-178/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვისა და სწორად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ზოგადი მოხმარების ფორმების (FOR-GDO) დამტკიცების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-174/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვისა და სწორად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ზოგადი მოხმარების ფორმების (FOR-GDO) და ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში ბიოდაცვისათვის განკუთვნილი ფორმების (FOR-BSC) დამტკიცების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-159/ო

დაბადებისა და გარდაცვალების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #06-118/ო

შემთხვევათა სტანდარტული განსაზღვრებების დამტკიცების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N06-138/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე” სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 9 თებერვლის #06-14/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N06-135/ო

“C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებით გათვალისწინებული “სკრინინგული კვლევის“ კომპონენტის ზედამხედველობისთვის გამოყენებული ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე.

ბრძანება N 06/65ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა პირად და პროფესიულ ინფორმაციასთან წვდომის შესახებ

ბრძანება #06-21/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #06-14/ო

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.

ბრძანება #06-10/ო

"2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით გათვალისწინებული "იმუნიზაციის" სახელწიფო პროგრამის ფარგლებში შესყიდული ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებისა და ასაცრელი მასალების მიმღებად დაწესებულებების რეგისტრაციის ფორმების და მათი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანება #06-208/ო

პროფილაქტიკური აცრის სააღრიცხვო, საანგარიშგებო ფორმების და პროფილაქტიკური აცრების კალენდრისა და იმუნიზაციის მართვის ფარგლებში მეთოდური სახელმძღვანელოების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #06-175/ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების რეგულირების, სტანდარტული ოპერაციული პროცედურის (SOP)- ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნულ საცავში სადეზინფექციო საშუალებების ბაქტერიოციდული ეფექტის განსაზღვრის, განცხადებების და მიმართვის სტანდარტული ფორმის დამტკიცების და შესახებ

ბრძანება #06-144/ო

წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით არაგეგმური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #183/ნ

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #01-62/ო

საქართველოში არტერიული ჰიპერტენზიის კონტროლის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

ბრძანება # 01-70/ო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 12 მარტის ბრძანება "დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების საწყისი შეფასება და მართვა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში", "ვირუსული მენინგიტის მართვა" და "ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება" - კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლების) დამტკიცების თაობაზე

ბრძანება #06-24/ო

„2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2014 წლის 11 დეკემბრის #06-237/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება # 06-50ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ლ . საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის “ შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება # 06-83ო

„2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენარალური დირექტორის 2014 წლის 11 დეკემბრის #06-237/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება # 06-86ო

"2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N279 დადგენილებით გათვალისწინებული პროგრამების / კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების , ფორმების დ ა მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე “ სსიპ ლ - საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2013 წლის 22 ნოემბრის #06-183/ ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #06-127/ო, #06-153/ო, #06-36/ო

ბრძანება #06-127/ო, #06-153/ო, #06-36/ო წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

ბრძანება #06-129/ო

2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივნისის N308 დადგენილებით გათვალისწინებული „იმუნიზაციის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესყიდული ვაქცინების, შრატების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებისა და ასაცრელი მასალების მიმღებად დაწესებულებების რეგისტრაციის ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

ბრძანება # 06-151ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ('ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა') სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების  კონტროლის მიზნით, ინსპექტირების ჯგუფების შექმნის შესახებ 

ბრძანება #06-173/ო

ბრძანება #06-173/ო 2013 წლის იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით შესყიდული იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცების და უსაფრთხო ყუთების), სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების მიმღებად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე

ბრძანება # 06-183ო

„2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N279 დადგენილებით გათვალისწინებული პროგრამების / კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების , ფორმების დ ა მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე .

ბრძანება # 06-190ო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გასაწევი მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ 

ბრძანება # 06-191ო

„ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ " ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა " სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის მიზნით ინსპექტირების ჯგუფების შექმნის შესახებ “ სსიპ -ლ . საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა დ ა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის 2013 წლის 16 ოქტომბრის #06-151/ ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ებოლას რეაგირების გეგმა. ბრძანება #06-224/ო

2014 წლის 1 ოქტომბერს გამოიცა ‘’ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  #1807 განკარგულება

განკარგულების  შესაბამისად 2014 წლის  28  ნოემბერს ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანებით დამტკიცდა ‘’ებოლას ვირუსულ დაავადებაზე მზადყოფნისა და რეაგირების ეროვნული სამოქმედო გეგმა’’

ბრძანება # 06-237ო

ძალადაკარგულია, შეიცვალა ბრძანებით #06-14/ო

ბრძანება #06-237/ო (2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების , ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.)

"2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესების, ფორმების და მათი შევსების ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე.

კანონი და ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს შესახებ

კანონი და ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს შესახებ, საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთარობის დადგენილება თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებათა გაძლიერების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია: როგორ მოხდება პანდემიურ H1N1-ზე გლობალური რეაგირების გადახედვა?

ბრძანება #55/ო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება საქართველოში გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების/აფეთქებების კვლევის, კოდირების, ვაქცინით მართვადი დაავადებების (დიფთერია, ყივანახველა, ტეტანუსი, წითელა, წითურა, ყბაყურა, ჰეპატიტი ბ) და ჰიდროფობიის შემთხვევათა ეპიდემიოლოგიური მართვისა და გავრცელების პროფილაქტიკის შესახებ

რეგისტრირებული სადეზინფექციო, სადერატიზაციო და სადეზინსექციო საშუალებების ნუსხა