განსაკუთრებით საშიშ პათოგენთა ნუსხა
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 01-18/ნ განსაკუთრებით საშიში პატოგენების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე