გარემოს მავნე ზემოქმედების შეფასება ჯანმრთელობაზე

გლობალური გამოწვევები, როგორიცაა კლიმატის ცვლილებები, მზარდი ურბანიზაცია,  გარდამავალი პერიოდები, მოსახლეობის დაბერება და სხვ. მნიშვნელოვან მოთხოვნებს აყენებს დღის წესრიგში ჯანმრთელობის სისტემების წინაშე.