ფეხით მოსიარულეებში საგზაო შემთხვევების პრევენცია

-

ტრავმები, მოწამვლები, და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ტენდენციები
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგი

ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგი

ტრავმა-დაზიანება განისაზღვრება, როგორც გარეგანი აგენტის ან ძალის უეცარი ზემოქმედებით ორგანიზმის ფუნქციური და სტრუქტურული დაზიანება.

ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგი

  ტრავმა-დაზიანება განისაზღვრება, როგორც გარეგანი აგენტის, ან ძალის უეცარი ზემოქმედებით ორგანიზმის ფუნქციური და სტრუქტურული დაზიანება. ტრავმატიზმი დაზიანებათა ორ ძირითად კატეგორიას მოიცავს: შემთხვევითს და გამიზნულს. შემთხვევით დაზიანებას მიეკუთვნება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები, ვარდნა, დამწვრობა, დახრჩობა, რეაკრიაციულ-სპორტული შემთხვევები და ა.შ.

ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია

წინასიტყვაობა ტრავმა არის – სხეულის ფიზიკური დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია ფიზიოლოგიური გამძლეობის ზღვარზე მეტი ძალის უეცარი ზემოქმედებით. ძალადობის ზოგადი განმარტება ასეთია: უკანონო ქმედებათა ყველა სახე, გამოხატული მუქარით ან ქმედებით, რომელსაც შედეგად მოჰყვება პიროვნების დაზიანება, შეურაცყოფა ან სიკვდილი, ქონების დაზიანება ან განადგურება.